Obchodní podmínky

Řízení se může stát zábavou, prací nebo nezbytností v každodenním životě. Vždy však musíme k řízení přistupovat zodpovědně. Udělejte pro bezpečí své i ostatních maximum.

Připravte se s námi!

9

I. Základní smluvní ujednání a zásady prováděné výuky a výcviku (službě)

9

II. Podmínky přijetí k výuce a výcviku

9

III. Ujednání o školeném (službách) a další povinnosti

9

IV. Výuka a výcviku

I.

Základní smluvní ujednání a zásady prováděné výuky a výcviku (službě)

(mezi dále specifikovanými stranami)

Uchazeč o řidičské oprávnění, držitel řidičského oprávnění uchazeč o získání řidičského oprávnění, uchazeč o rozšíření řidičského oprávnění, uchazeč o získání profesní způsobilosti řidiče, žadatel o vrácení řidičského oprávnění, držitel řidičského oprávnění, který žádá formou kondičního výcviku o zvýšení kvalifikace, případně jiná fyzická nebo právnická osoba (dále společně jen „klient“) a který využívá služby spojené s teoretickou výukou, školením, praktickým výcvikem, rekvalifikací apod. (dále jen „služby“) realizované školou, vstupuje dnem podání elektronické žádosti o přijetí k výuce a výcviku, elektronické žádosti o přijetí ke školení řidičů referentů, elektronické žádosti o přijetí ke školení řidičů profesní způsobilosti a elektronické žádosti o zprostředkování dopravně-psychologického vyšetření u společnosti AUTOŠKOLA-MORAVA s.r.o. (dále jen “autoškola”) do smluvního vztahu s autoškolou. Vzájemná práva a povinnosti jsou vymezeny především dle §2430 (příkazní smlouva) a násl. Občanského zákoníku a zákonem č. 247/2000 Sb., Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě výše uvedených předpisů a tohoto ujednání si strany smluvily, že veškeré jejich kroky a jednání budou směřovat k tomu, aby byl naplněn obsah smluvního vztahu. Subjekty smluvního vztahu vyjadřují svoji plnou informovanost a vůli v akceptaci s obsahem tohoto ujednání a pokynů tím, že reálně a dobrovolně vstupují do smluvního vztahu.

Autoškola, jako odborně způsobilý subjekt realizuje prostřednictvím svých zástupců, zaměstnanců seznámení a poučení s obsahem a organizací výuky a výcviku, dále v předcházení nebezpečných rizikových situací, bezpečnosti a ochraně zdraví. Autoškola zajistí provoz vlastních webových stránek. Autoškola poučí klienta o zásadách bezpečného ovládání vozidla, bezpečnosti práce a rizicích při provádění služby. Předcházení vzniku nebezpečných situací, reakce a způsob jednání při konkrétním výcviku. Z důvodů řešení případných škod uzavřela autoškola pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou klientům. Autoškola předá klientovi průkaz účastníka kurzu před prvním praktickým výcvikem. Autoškola se zavazuje k mlčenlivosti o všech datech, které získá o osobních údajích klienta, tyto poskytne pouze v mezích svých zákonných ohlašovacích povinností k příslušným orgánům státní správy.

Klient, je povinen seznámit se a dodržovat zákonné povinnosti i smluvní ujednání autoškoly. Klient, byť není držitelem řidičského oprávnění je povinen dodržovat zákonná ustanovení platná pro každého účastníka silničního provozu, včetně práv a povinností, které s ohledem na konkrétní službu (výcvik, zkoušku apod.) na něj jako na řidiče motorového vozidla dopadají. Klient je dále povinen sdělit autoškole neprodleně všechny skutečnosti, které by mohly vést k jakémukoli porušení platných právních ustanovení vztahujících se ke službě. Klient je povinen v každém okamžiku řádně a svědomitě plnit všechny povinnosti, které při čerpání obdrží ze strany autoškoly. Za situace, kdy jakýkoli pokyn a ujednání bude pro klienta nesrozumitelné, nejasné apod., je jeho povinností autoškolu (případně jejího zástupce) neprodleně na toto upozornit, jinak smí provést zamýšlený úkon tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a nedošlo ke škodě na straně jeho samotného, autoškoly i jakékoli třetí osoby. Shodně toto platí pro technickou závadu, nefunkčnost řízeného vozidla nebo jeho části. Je povinen dále neprodleně upozornit školu (jejího zástupce) na jakékoli změny ve své odborné nebo zdravotní způsobilosti, případně zdravotní indispozici, které by mohly ovlivnit předpoklady pro řádné a bezpečné poskytování a realizaci služby. Klient je dále povinen řádně studovat, plnit své zákonné i smluvní povinnosti, předcházet vzniku škod na straně autoškoly a poskytovat autoškole (jejímu zástupci) patřičnou součinnost. Pro případ provádění služby (výcvik, kondiční jízdy a zkouška na motocyklu) je dále povinen uzavřít na vlastní náklady pojištění odpovědnosti, pro případné způsobení škody na majetku autoškoly, třetí osoby i vlastního zranění. Klient se zavazuje k realizaci úhrady případné škody z titulu tohoto pojištění.

Klient je povinen respektovat všechny pokyny autoškoly (jejich zástupců) tj. především dostavit se ve stanoveném termínu k výuce a k výcviku, vybaven předepsanými doklady a ve stavu, který nevylučuje a neztěžuje provádění výuky a výcviku. Klient je povinen dodržovat a předcházet porušení předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a dalším škodám. V případě praktických výcviků a závěrečné zkoušek na motocyklech, je klient povinen na vlastní náklady používat vhodné ochranné a bezpečnostní prvky (oblek, rukavice, boty a další), které účinně minimalizují případné zranění způsobené tímto provozem. Škola nenese odpovědnost za případné poškození bezpečnostních a ochranných prvků klienta. Při čerpání služby spojené s prováděním jiného praktického výcviku platí tyto povinnosti přiměřeně.

Klient je dále povinen v případě jakékoli změny (zdravotní nebo odborné způsobilosti), nemoci, změny bydliště nebo dokladů a podobně, okamžitě a průkazně informovat autoškolu.

Klient je povinen všechny obdržené materiály, včetně odkaz na neveřejný playlist kanálu YouTube využívat pouze a jedině ke svému sebevzdělávání. Klient svým podpisem na průkazu účastníka kurzu, při zahájení čerpání služby potvrzuje seznámení a akceptaci se smluvními ujednáními školy, podpisem při ukončení služby osvědčuje, že služba byla (vyjma závěrečné zkoušky) řádně naplněna. 

II.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

(Toto ujednání upravuje základní podmínky pro uzavření smluvního vztahu)

Autoškola přijme k klienta (žadatele), který podal písemnou žádost prostřednictvím elektornického formuláře dostupného na webových stránkách autoškoly. Vyplněním a odesláním elektonické žádosti dojde k vygenerování dvou souborů ve formátu PDF. První soubor „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ vytiskne klient (žadatel) oboustranně na jeden list papíru a podepíše. Je-li klient (žadatel) mladší 18 roků, podepíše tuto žádost také jeho zákonný zástupce. Pokud je klient (žadatel) mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem, ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne klient (žadatel) věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění skupiny řidičského oprávnění o kterou žádá, klient (žadatel) není nezpůsobilý k právním úkonům, je zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla,  splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění zákon 361/2000 Sb. vyžaduje a není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Druhý soubor  „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“ klient (žadatel) vytiskne a nechá potvrdit u svého praktického lékaře. 

III.

Ujednání o školeném (službách) a další povinnosti

(Toto ujednání doplňuje a rozvádí základní ujednání)

Předepsané školné je stanoveno dle platného ceníku autoškoly. Zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky (službu). Školné nezahrnuje další, nad příslušnou osnovu (službu) realizovanou výuku a výcvik, úhradu zaviněného prostoje, zvýšené (nepředpokládané) administrativní náklady, případné úroky z prodlení, úhradu způsobené škody, správní poplatky při závěrečné zkoušce, vydání řidičského průkazu apod.   Školné může být uhrazeno v plné výši v hotovosti nebo formou bankovního převodu. V případě, že bude školné hrazeno splátkově, činí 1. splátka 5000,- Kč a je splatná při zahájení kurzu. Zbývající školné je klient povinen uhradit v poměru k absolvovanému výcviku a výuce. Úhradu poslední splátky je nutné provést nejpozději 2 dny před dnem závěrečné zkoušky. Po provedení úplné úhrady školného autoškola ukončí výcvik a přihlásí žáka k závěrečné zkoušce. V případě prodlení s úhradou školného si autoškola vyhrazuje právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč k celkové výši školného. Vedle této smluvní pokuty je dále autoškola oprávněna žádat zákonný úrok z prodlení. Autoškola je oprávněna čerpání služby pozastavit v případě, kdy klient nebude plnit své zákonné, případně smluvní povinnosti. 

Doplňovací výuka a výcvik, je služba poskytnutá nad rámec základního smluvního vztahu (služby). Může být poskytnut pouze klientovi, který již absolvoval stanovený počet hodin pro danou skupinu výcviku (dle přílohy zákona 247/2000 Sb.) a o doplňovací výcvik autoškolu požádá. Služba je splatná předem a je zpoplatněna dle platného ceníku pro příslušnou skupinu výcviku. Hodina výuky a výcviku trvá 45 min. 

Prostoj, zrušení naplánovaného výcviku (zaviněný prostoj ze strany klienta) v době kratší než 24 hod. před naplánovaným výcvikem, je tento povinen uhradit podle platných podmínek k úhradě prostojů. Naplánovaný výcvik je závazný. Z organizačních důvodů může být praktická jízda předem zrušena ze strany autoškoly. Klient je povinen kontrolovat změny ve sdíleném kalenáři přístupném na webových stránkách autoškoly. Klient je dále povinen absolvovat náhradním způsobem na své náklady v čase a místě náhradní výuku a výcvik, včetně úhrady více nákladů autoškoly, které tímto vznikly. Při stanovení výše úhrady více nákladů se postupuje dle platného ceníku. Hodina prostoje trvá 45 min.

Opakovaná zkouška, manipulační poplatek zahrnující administrativní záležitosti, náklady na mzdu instruktora a výcvikové vozidlo (vozidla v případě zkoušek motocyklů), je splatný před podáním žádosti o opravnou zkoušku a je zpoplatněn dle platného ceníku pro příslušnou skupinu výcviku. Klient uhradí tento poplatek i v případě, že nevykonal předchozí zkoušku, na kterou byl přihlášen z důvodu zaviněném ze strany klienta (například nezaplacení správního poplatek, nepředložení dokladu totožnosti, pozdní příchod atd.). 

IV.

Výuka a výcviku

Výuka a výcvik je prováděn dle zákona č. 247/2000 Sb., autoškolu i klienta dále zavazuje platné Základní ujednání (školní řád) a další pokyny a ujednání. Převzetím průkazu žadatele o řidičské oprávnění (klient) přistupuje k výše uvedeným ujednáním. Na klienta se vztahují přiměřené povinnosti řidiče motorového vozidla. Průkaz žadatele o řidičské oprávnění je evidencí o průběhu služby (výcviku). Klient je povinen jej předložit před začátkem výcviku nebo na výzvu autoškoly ke kontrole či zápisu. Případnou ztrátu průkazu klient ihned ohlásí autoškole, která vystaví duplikát. Vystavení duplikátu je zpoplatněno dle platného ceníku. Průkaz je klient povinen před závěrečnou zkouškou odevzdat autoškole a stvrdit svým podpisem absolvování předepsaného výcviku a výuky. Naplánovaný výcvik je závazný. Nerealizovaný předepsaný výcvik musí být nahrazen. Z organizačních důvodů může být praktická jízda předem zrušena ze strany autoškoly. Klient je povinen kontrolovat změny ve sdíleném kalendáři přístupném na webových stránkách autoškoly. 

Při realizaci praktického výcviku je klient povinen počínat si obezřetně a dbát pokynů učitele s vědomím přiměřených povinností řidiče jako účastníka silničního provozu a z toho vyplývající odpovědnosti již pro žadatele řidičského oprávnění. V případě jakékoli indispozice, pochybností, nejasnosti nesrozumitelnosti, případně nevědomosti je klient povinen okamžitě učitele uvědomit, jinak zamýšlený úkon nesmí provézt. Klient nese přiměřenou subjektivní odpovědnost za způsobenou škodu.  

V.

Bezpečnostní pokyny pro praktický výcvik a další povinnosti

Toto ujednání doplňuje a rozvádí základní ujednání takto:

Při realizaci služby spočívající v praktickém výcviku (jízdách), kondičních jízdách a zkoušce je klient povinen vedle povinností daných v základním smluvním ujednání a Obecné povinnosti prevence dle §2900 a násl. Občanského zákoníku respektovat platná ujednání zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Klient je účastníkem silničního provozu a současně řidičem motorového vozidla, přestože není (nemusí být) držitelem příslušného řidičského oprávnění je povinen vždy dodržovat přiměřeně ta ustanovení, která se vztahují k jeho činnosti řidiče, včetně nastupování a vystupování do vozidla, případně na ložnou plochu vozidla nebo přívěsu, při připojování přípojných vozidel, provádění údržby a kontroly vozidel nebo jejich částí je povinen používat dále ochranné prostředky. V případě jakéhokoli zranění a hmotné škody je klient dále povinen toto okamžitě průkazně oznámit autoškole. Klient nese odpovědnost za jednání, kterého se dopustí nedodržením zákonného předpisu, smluvního ujednání a bezpečnostních pokynů autoškoly.

Další konkrétní bezpečnostní pokyny při využívání služby (praktickém výcviku, zkoušce) při řízení a ovládání motocyklu:

Autoškola (její zástupce) před každým zahájením služby informuje (poučí) klienta o konkrétních podmínkách provozu, předpokládaných rizicích, zvláštnostech ovládání vozidla a dalších specifických podmínkách. Klient dbá pokynů autoškoly, v případě jakýchkoli nejasností nesmí jakýkoli úkon realizovat. V takovém případě (obecná prevenční povinnost) zvolí takový způsob jízdy (případně zastavení vozidla), která neohrozí bezpečnost jeho vlastní, bezpečnost jakékoli třetí osoby, případně škody na majetku. Klient bere na vědomí, že autoškola (její zástupce) není i při vynaložení veškeré odborné péče schopna zabránit vždy každému nedodržení pokynů autoškoly, zmatečnému chování, nedbalostnímu jednání klienta apod., které nebylo možno předvídat. V těchto případech nese veškerou odpovědnost klient.

Konkretizace pokynů při využívání služby (praktickém výcviku, zkoušce) při řízení motocyklu.

Klient je povinen seznámit se s technickými parametry praktického výcviku motocyklů, které jsou upraveny zákonem č. 247/2000 Sb., prováděcí vyhláškou č. 167/2002Sb., včetně zvláštních jízdních úkonů, dle přílohy č. 7. a dbát všech pokynů při ovládání motocyklu (včetně bezpečného sejmutí ze stojanu, odstavení, startování, nastupování a pod). Klient je dále povinen dbát o vlastní bezpečnost a před samotnou jízdou být vybaven řádnými prostředky pro vlastní ochranu (vhodný oděv, obuv, rukavice a motocyklová přilba). Služba je realizována na motocyklu, který není vybaven dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky, provozní brzdy vozidla a dvojím řízením. Klient je vedle obecných povinností účastníka silničního provozu a řidiče motocyklu, povinen předcházet rizikovým a nebezpečným situacím především tak, že v případě jakýchkoli nejasností, nesrozumitelnosti, obtížnosti, nebezpečnosti a neobvyklé situaci vytvořené vnějšími vlivy a provozem ostatních účastníků své chování přizpůsobí tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost žádného účastníka provozu. Např. sníží rychlost jízdy, zamýšlený úkon neprovede, případně motocykl na bezpečném místě zastaví. Shodně se klient zachová dále při jakékoli momentální zdravotní indispozici, ztrátě (přerušení) bezdrátového spojení s učitelem (zkušebním komisařem), technické závadě nebo nefunkčnosti části motocyklu, obtížné ovladatelnosti motocyklu, při zjištění jízdy vozidel se zvláštními výstražnými znameními, povětrnostních změnách, nesjízdné komunikaci a jiných nestandardních a nepředpokládaných podmínkách. Při samostatné jízdě na motocyklu je klient povinen používat předepsané označení „L“ (identifikace autoškoly), sledovat provoz ostatních účastníků, dbát dopravních značek, světelných signálů i pokynů dalších osob. Je dále povinen vedle výše uvedených sledovat ve zpětných zrcátkách doprovodné vozidlo, dbát znamení (světelných, zvukových) a dalších pokynů z doprovodného vozidla obdržených také prostřednictvím bezdrátového spojení. Pro případ ztráty spojení (kontaktu) s doprovodným vozidlem nesmí klient pokračovat v jízdě. Je povinen neprodleně bezpečně zpomalit, vyčkat dojetí doprovodného vozidla, případně na vhodném a bezpečném místě zastavit a vyčkat dalších pokynů.

VI.

Ukončení výcviku

Autoškola ukončí výuku a výcvik za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění (klient) absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění (klientem) a autoškolou, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Splnil věkovou hranici,  uhradil všechny závazky k autoškole (celé školné případně předepsané prostoje a doplňovací výcvik). Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti. Je-li klient mladší 18 ti let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

V.

Závěrečné zkoušky

Po ukončení výcviku přihlásí autoškola do 15 ti dnů klienta ke zkoušce. Přihlášením k závěrečné zkoušce klient osvědčuje znalost předpokládaných znalostí, schopnost zvládnout zkoušku z teoretické i praktické části a splnění všech dalších podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů i všech smluvních ujednání a pokynů autoškoly.

Před první zkouškou devzdá klient podepsanou průkazku. … Nahlásit případné změny v osobních údajích a vydaných dokladech. Zaplatit poplatek 700,- Kč za zkoušku z odborné způsobilosti u příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán.

V den zkoušky:

žadatel s sebou přinese , občanský průkaz , řidičský průkaz (pokud rozšiřuje řidičské oprávnění), Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku. ….. po úspěšné zkoušce obdrží informace kdy a jak požádá o udělení řidičského oprávnění. Do vystavení řidičského průkazu zde není legitimní možnost řídit příslušné vozidlo. při neúspěšné zkoušce  …  nejdříve po 5 pracovních dnech. Opravnou zkoušku je možno složit pouze do 6 měsíců od termínu 1 zkoušky , následně zaniká právní nárok …  o vydání řidičského průkazu žádá úspěšný žadatel vždy u kterého koliv Obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 6 ti  měsíců po zkoušce!

Před opravnou zkouškou:

Písemně se přihlásit prostřednistvím elektonické přihlášky na opakovanou zkoušku.

Zaplatit manipulační poplatek v autoškole dle platného ceníku. … Zaplatit poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti u příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán.

VI.

Ujednání o ukončení služby

Smluvní strany mají v rámci uzavřené příkazní smlouvy a smluvního ujednání možnost vypovědět smluvní vztah. Autoškola je k tomu oprávněna pouze na základě hrubého a opakovaného neplnění zákonných a smluvních povinností zjištěných a dříve oznámených klientovi, při zjištění nedostatků ve zdravotní a odborné způsobilosti klienta, při způsobení škody klientem, kterou tento nehodlá uznat a při jednání klienta v rozporu s dobrými mravy. Klient je oprávněn vypovědět službu kdykoli, vždy však písemně s oznámením důvodů. Klient je povinen škole vrátit všechny výukové materiály a průkazku účastníka kurzu. Autoškola po přijaté (odeslané) výpovědi, provede ve lhůtě do 15 dnů vyúčtování, které předloží klientovi. Strany si vrátí všechna nespotřebovaná plnění, klient uhradí případnou vyčíslenou škodu, která nebyla uhrazena z platné pojistné smlouvy, na tomto základě škola na žádost klienta vyhotoví výkaz (převodku) o absolvované výuce a výcviku, klient převezme osobně proti podpisu. Administrace podléhá zpoplatnění podle rozsahu náročnosti. Smluvní strany si mohou vzájemně dále i jinak určit plnění nevypořádaných závazků.

VI.

Závěrečné ujednání

Obě smluvní strany vyjadřují svobodnou a vážnou vůli naplnit účel služby, současně dodržovat a naplnit toto základní ujednání, včetně doplňujících ujednání, kterými jsou dále rozvedeny další konkrétní práva a povinnosti stran, vydávané a zveřejněné autoškolou na webových stránkách www.autoskolamorava.czSubjekty smluvního vztahu vyjadřují svoji plnou informovanost a vůli v akceptaci s obsahem tohoto ujednání a pokynů tím, že reálně a dobrovolně vstupují do smluvního vztahu tak, jak je výše rozvedeno a jak vyplývá z obsahu každé konkrétní služby.