VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto všeobecné obchodní podmínky zahrnují také další ujednání a školní řád autoškoly

 

9

1. Výklad pojmů

9

2. Úvodní ustanovení

9

3. Základní smluvní ujednání a zásady prováděné výuky a výcviku (služba)

9

4. Ujednání o elektronických službách (e-shop)

9

5. Ujednání o ceně a platební podmínky

9

6. Podmínky přijetí k výuce a výcviku

9

7. Výuka a výcvik

9

8. Bezpečnostní pokyny pro praktický výcvik a další povinnosti

9

9. Pokyny při ukončení služby (výuky a výcviku), před závěrečnou zkouškou a vydání ŘP

9

10. Odstoupení od smlouvy, další práva a povinnosti smluvních stran

9

11. Mimosoudní řešení sporu, ochrana osobních údajů

9

12. Závěrečné ujednání

1.

Výklad pojmů 

1.1

„Autoškola“ je služba, kterou poskytuje subjekt: 

AUTOŠKOLA – MORAVA s.r.o., 785 01 Šternberk, Nábřežní 459/10, IČ: 268 57 120. Subjekt veden pod spisovou značkou C 50544 u Krajského soudu v Ostravě 

1.2

„Klient“ je uchazeč o získání řidičského oprávnění, držitel řidičského oprávnění, uchazeč o rozšíření řidičského oprávnění, uchazeč o získání profesní způsobilosti řidiče, žadatel o vrácení řidičského oprávnění, držitel řidičského oprávnění, který žádá formou kondičního výcviku o zvýšení kvalifikace, případně jiná fyzická nebo právnická osoba, která využívá nabízené služby. 

1.3

„Instruktor“ je učitel autoškoly, držitel profesního osvědčení, který vyučuje jednotlivé předměty, upravené zákonem č. 247/2000 Sb. Profesní osvědčení vydává Krajský úřad a uvede v něm předměty, které je učitel autoškoly oprávněn vyučovat. Práva a povinnosti učitele autoškoly jsou upraveny ustanovením § 8a zákona č. 361/2000 Sb.

1.4

„Služba“ je činnost spojená s aktivitami autoškoly a školicího střediska, jako např. výuka a výcvik prováděný dle zákona č. 247/2000 Sb., zdokonalování odborné způsobilosti prováděné dle zákona č. 247/2000 Sb., školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které upravuje zákon č.  262/2006 Sb., konzultační služby (např., konzultace se soudním znalcem), zprostředkování servisních služeb pro řidiče (např. dopravně-psychologické vyšetření), rekvalifikační kurzy (např.  bezpečné jízdy, ekologického provozu apod.). 

1.5

„Elektronická žádost“ je formulář umístěný na webových stránkách autoškoly, jehož vyplněním dochází k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

1.6

„Cena“ je hodnota poskytnuté služby a zboží vyjádřená v penězích. Peněžní měna pro všechny platby je koruna česká (Kč).

1.7

„Ceník“ je seznam zboží a služeb, který každé položce uvedené v ceníku přisuzuje v konkrétním čase nějakou konkrétní cenu. 

1.8

„Základní, sdružená a rozšiřující výuka a výcvik“ jsou definovány v ustanoveních § 15, 16 a 17 zákona č. 247/2000 Sb. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále společně označovány též jako “základní služba”. 

1.9

„Školné“ je stanoveno dle aktuálně platného ceníku autoškoly. Zahrnuje cenu za základní službu, včetně závěrečné zkoušky. Školné nezahrnuje další hodiny výuky a výcviku nad rámec příslušné osnovy (služby), úhradu klientem zaviněného prostoje, zvýšené (nepředpokládané) administrativní náklady, případné úroky z prodlení, úhradu způsobené škody, poplatek za zkoušku odborné způsobilosti, popř. za opakovanou zkoušku odborné způsobilosti, stanovený dle zákona č. 247/2000 Sb., vydání řidičského průkazu apod. Rozhodným okamžikem pro stanovení ceny služby je uzavření smlouvy o výuce a výcviku. Takto stanovená cena služby je zaručena nejdéle 6 měsíců od uzavření smlouvy o výuce a výcviku.

1.10

„Doplňovací výuka a výcvik“ je služba poskytnutá nad rámec základní služby. Může být poskytnuta pouze klientovi, který již absolvoval základní službu a o doplňovací výcvik autoškolu prokazatelně požádá. 

1.11

„Prostoj“ je nedostavení se klienta na naplánovaný výcvik, zrušení naplánovaného výcviku klientem v době kratší než 24 hod. před naplánovaným začátkem výcviku. 

1.12

„Smlouva o smlouvě budoucí“ – Vyplnění a odeslání elektronické žádosti se považuje za uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Vlastní smlouva o výuce a výcviku je uzavřena dnem zahájení výuky a výcviku (kurzu).

1.13

„Smlouva o výuce a výcviku“ je uzavřena dnem zahájení konkrétní výuky a výcviku (kurzu) autoškolou. Seznam žadatelů o řidičské oprávnění zařazených do výuky a výcviku odešle autoškola obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny provozovatele autoškoly.

1.14

„E-shop“ je elektronické místo (webová stránka), které může klient využít k nákupu služeb a zboží.  

2.

Úvodní ustanovení

2.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky a ujednání autoškoly (dále jen „VOP“) upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které jsou vymezeny především ustanovením § 1751 odst. 1 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen “smlouva”). Na základě výše uvedených předpisů a tohoto ujednání si strany smluvily, že veškeré jejich kroky a jednání budou směřovat k tomu, aby byl naplněn obsah smluvního vztahu, který může vzniknout i prostřednictvím e-shopu autoškoly. E-shop je autoškolou provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.autoskolamorava.cz. Subjekty smluvního vztahu vyjadřují svoji plnou informovanost a vůli v akceptaci s obsahem tohoto ujednání a pokynů tím, že reálně a dobrovolně vstoupí do smluvního vztahu.

2.2

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.

2.3

Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.4

Znění VOP může autoškola v souladu s ustanovením § 1752 a násl. OZ měnit či doplňovat. Změnu VOP autoškola klientovi oznámí předem tak, aby klient měl právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

3.

Základní smluvní ujednání a zásady prováděné výuky a výcviku (služba)

3.1

Odesláním elektronické žádosti vstupuje klient do předsmluvního vztahu s autoškolou. Vlastní smlouva o výuce a výcviku a s tím spojená práva a povinnosti klienta a autoškoly vznikají dnem zahájení výuky a výcviku, který je písemně oznámen autoškolou příslušnému správnímu orgánu.  

3.2

Autoškola, jako odborně způsobilý subjekt, realizuje výuku a výcvik prostřednictvím svých zaměstnanců, instruktorů, popř. jiných, autoškolou určených třetích osob. Autoškola dále seznámí klienta s obsahem a organizací výuky a výcviku, a poučí jej o předcházení nebezpečným rizikovým situacím, reakcím a způsobu jednání při konkrétním výcviku, bezpečnosti a ochraně zdraví, o zásadách bezpečného ovládání vozidla, bezpečnosti práce a rizicích při provádění služby. Autoškola předá klientovi průkaz účastníka kurzu před prvním praktickým výcvikem. Autoškola je pojištěna pro případ vzniku škody způsobené klientovi v souvislosti s výukou a výcvikem. Autoškola se zavazuje k mlčenlivosti o všech datech, které získá o osobních údajích klienta, tyto poskytne pouze v mezích svých zákonných ohlašovacích povinností příslušným orgánům státní správy.

3.3

Klient je povinen řádně a svědomitě plnit všechny povinnosti, které mu vzniknou v rámci výuky a výcviku. Klient má zejména povinnost dostavit se ve stanoveném termínu k výuce a k výcviku, být vybaven předepsanými doklady a ve stavu, který nevylučuje a neztěžuje provádění výuky a výcviku. Je povinen v případě jakékoli změny (zdravotní nebo odborné způsobilosti), nemoci, změně bydliště nebo dokladů a podobně, okamžitě a průkazně informovat autoškolu.  Prostoj zaviněný klientem bude autoškolou sankcionován smluvní pokutou dle platného ceníku, včetně úhrady vícenákladů autoškoly, které tímto autoškole vznikly a současně je klient povinen absolvovat na své náklady náhradní výuku.  Pro případ, že klient způsobí porušením svých povinností autoškole škodu, zavazuje se k její neprodlené úhradě. Klient je povinen všechny obdržené materiály, včetně odkazu na neveřejný playlist kanálu YouTube využívat pouze a jedině ke svému sebevzdělávání. Klient svým podpisem na průkazu účastníka kurzu, při zahájení čerpání služby, potvrzuje seznámení a akceptaci s VOP autoškoly. Klient výslovně žádá, aby autoškola začala poskytovat objednanou službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.

Ujednání o elektronických službách (e-shop) 

4.1

Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět objednávání nabízených služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to e-shop umožňuje, může klient provádět objednávání zboží nebo služby též bez registrace.

4.2

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služby je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou autoškolou považovány za správné.

4.3

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.4

Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5

Autoškola může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z VOP, popř. ze smlouvy.

4.6

Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení autoškoly, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.7

E-shop obsahuje informace o produktu (zboží a služeb), a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Služba ze své podstaty nemůže být vrácena. Jde-li o produkt ve formě služby, tedy nehmotný a nedigitální, není cena za vrácení zboží, dopravu a balné uvedena. Ceny produktů nezahrnují daň z přidané hodnoty a související poplatky. Ceny produktů (zboží a služeb) zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost autoškoly uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.8

Pro objednání služby vyplní klient v e-shopu objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

  • objednávaných produktech (objednávané produkty „vloží“ klient do elektronického nákupního košíku),
  • způsobu úhrady klientem ceny služeb,
  • informace o celkových nákladech spojených se zbožím a službami (dále společně jen jako „objednávka“).

4.9

Před zasláním objednávky je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient autoškole kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou autoškolou považovány za správné. Autoškola potvrdí klientovi přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“), čímž dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi autoškolou a klientem.

4.10

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám.

5.

Ujednání o ceně a platební podmínky

5.1

Předepsané školné může být uhrazeno následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet autoškoly (dále jen „účet autoškoly“);

  • v hotovosti,

a to i ve splátkách.

5.2

V případě, že bude školné hrazeno ve splátkách, činí první splátka 10 000,- Kč, která je splatná při zahájení kurzu. Zbývající školné je klient povinen uhradit v poměru k absolvovanému výcviku a výuce. Úhradu poslední splátky je nutné provést nejpozději 2 dny před dnem ukončení výuky a výcviku. Autoškola je oprávněna čerpání služby pozastavit v případě, kdy klient nebude plnit své zákonné, případně smluvní povinnosti.  Po provedení úplné úhrady školného autoškola ukončí výcvik a přihlásí klienta k závěrečné zkoušce. V případě prodlení s úhradou školného si autoškola vyhrazuje právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s úhradou školného, a to až do dne úplného zaplacení. Vedle této smluvní pokuty je dále autoškola oprávněna žádat zákonný úrok z prodlení.

5.3

Služba doplňovací výuky a výcviku je splatná předem a je zpoplatněna dle ceníku platného ke dni objednání služby pro příslušnou skupinu výcviku. Hodina doplňovací výuky a výcviku trvá 45 min. Službu lze objednat jen v e-shopu autoškoly, k úhradě ceny lze využít platbu převodem na účet nebo on-line platbu prostřednictvím platební brány.

5.4

Při stanovení výše ceny náhradní výuky z důvodu prostoje se postupuje dle ceníku platného v den objednání služby. Hodina náhradní výuky a výcviku trvá 45 min.  Službu lze objednat jen v e-shopu autoškoly, k úhradě ceny lze využít platbu převodem na účet nebo on-line platbu prostřednictvím platební brány.

5.5

Způsob platby

5.5.1

Cenu produktu může klient uhradit autoškole následujícími způsoby:

   • bezhotovostně převodem na účet autoškoly (dále jen „účet autoškoly“);
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay

5.5.2

V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet autoškoly.

5.5.3

Autoškola vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta. Podle zákona o evidenci tržeb (EET) není autoškola povinna vystavit klientovi účtenku.

6.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

6.1

Autoškola přijme klienta, který podal písemnou žádost prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách autoškoly. Vyplněním a odesláním elektronické žádosti dojde k vygenerování dvou souborů ve formátu PDF. První soubor „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ vytiskne klient oboustranně na jeden list papíru a podepíše. Je-li klient mladší 18 roků, podepíše tuto žádost také jeho zákonný zástupce. Pokud je klient mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis musí být ověřen. Klient musí dosáhnout věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění skupiny řidičského oprávnění, o kterou žádá, nejpozději ke dni ukončení výuky a výcviku. Klient musí být způsobilý k právním úkonům, zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla, nesmí být ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a dále musí splňovat další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění zákon č. 361/2000 Sb., vyžaduje. Druhý soubor „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“ klient vytiskne, nechá potvrdit u svého praktického lékaře a připojí k žádosti o přijetí k výuce a výcviku. Klient přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce. 

6.2

Autoškola přijme klienta (žadatele o vstupní nebo pravidelné školení řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů), který podal písemnou přihlášku prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách autoškoly. Vyplněním a odesláním elektronické žádosti dojde k vygenerování jednoho souboru ve formátu PDF. Soubor „Přihláška ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů do kurzu“ klient vytiskne a podepíše. Podpisem klient potvrzuje, že je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel, nebo jde-li o vstupní školení, účastní se výuky a výcviku k jeho získání.

6.3

Autoškola přijme klienta (žadatele o školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které upravuje zákoník práce ve znění zákona č. 262/2006 Sb.), který podal písemnou přihlášku prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách autoškoly. Autoškola dále postupuje při sjednávání podmínek výuky a výcviku ve spolupráci se zaměstnavatelem.

7.

Výuka a výcvik

7.1

Výuka a výcvik je prováděn dle zákona č. 247/2000 Sb., autoškolu i klienta dále zavazují tyto VOP a další pokyny a ujednání. Převzetím průkazu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen “průkaz žadatele”) (klient) přistupuje k výše uvedeným ujednáním. Na klienta se vztahují přiměřené povinnosti řidiče motorového vozidla. Průkaz žadatele je evidencí o průběhu služby (výcviku). Klient je povinen jej předložit před začátkem výcviku nebo na výzvu autoškoly ke kontrole či zápisu. Případnou ztrátu průkazu žadatele klient ihned ohlásí autoškole, která vystaví duplikát. Vystavení duplikátu je zpoplatněno dle platného ceníku. Průkaz žadatele je klient povinen před závěrečnou zkouškou odevzdat autoškole a stvrdit svým podpisem absolvování předepsané výuky a výcviku. Naplánovaný výcvik je závazný. Nerealizovaný předepsaný výcvik musí být nahrazen (viz bod 3.3). Z organizačních důvodů může být praktická jízda předem zrušena ze strany autoškoly. Klient je povinen kontrolovat změny ve sdíleném kalendáři přístupném na webových stránkách autoškoly.

7.2

Při realizaci praktického výcviku je klient povinen počínat si obezřetně a dbát pokynů učitele s vědomím přiměřených povinností řidiče jako účastníka silničního provozu a z toho vyplývající odpovědnosti již pro žadatele řidičského oprávnění. V případě jakékoli indispozice, pochybností, nejasnosti nesrozumitelnosti, případně nevědomosti je klient povinen okamžitě učitele uvědomit, jinak zamýšlený úkon nesmí provézt. Klient nese přiměřenou subjektivní odpovědnost za způsobenou škodu.

8.

Bezpečnostní pokyny pro praktický výcvik a další povinnosti

8.1

Toto ujednání doplňuje a rozvádí základní ujednání takto:

8.1.1

Při realizaci služby spočívající v praktickém výcviku (jízdách), kondičních jízdách a zkoušce je klient povinen vedle povinností daných v základním smluvním ujednání a obecné povinnosti prevence dle § 2900 a násl. OZ respektovat platná ujednání zákona č. 361/2000 Sb.

8.1.2

Klient je účastníkem silničního provozu a současně řidičem motorového vozidla, přestože není (nemusí být) držitelem příslušného řidičského oprávnění je povinen vždy dodržovat přiměřeně ta ustanovení, která se vztahují k jeho činnosti řidiče, včetně nastupování a vystupování do vozidla, případně na ložnou plochu vozidla nebo přívěsu, při připojování přípojných vozidel, provádění údržby a kontroly vozidel nebo jejich částí je povinen používat dále ochranné prostředky.

8.1.3

V případě jakéhokoli zranění a hmotné škody je klient povinen toto okamžitě průkazně oznámit autoškole. Klient nese odpovědnost za jednání, kterého se dopustí nedodržením zákonného předpisu, smluvního ujednání a bezpečnostních pokynů autoškoly.

8.2

Další konkrétní bezpečnostní pokyny při využívání služby (praktickém výcviku, zkoušce) při řízení a ovládání motocyklu:

8.2.1

Autoškola (její zástupce) před každým zahájením služby informuje (poučí) klienta o konkrétních podmínkách provozu, předpokládaných rizicích, zvláštnostech ovládání vozidla a dalších specifických podmínkách.

8.2.2

Klient dbá pokynů autoškoly, v případě jakýchkoli nejasností nesmí jakýkoli úkon realizovat. V takovém případě (obecná prevenční povinnost) zvolí takový způsob jízdy (případně zastavení vozidla), která neohrozí bezpečnost jeho vlastní, bezpečnost jakékoli třetí osoby, případně škody na majetku.

8.2.3

Klient bere na vědomí, že autoškola (její zástupce) není i při vynaložení veškeré odborné péče schopna zabránit vždy každému nedodržení pokynů ze strany klienta, zmatečnému chování klienta, nedbalostnímu jednání klienta apod., které nebylo možno předvídat. V těchto případech nese veškerou odpovědnost klient.

8.3

Konkretizace pokynů při využívání služby (praktickém výcviku, zkoušce) při řízení motocyklu.

8.3.1

Klient je povinen seznámit se s technickými parametry praktického výcviku motocyklů, které jsou upraveny zákonem č. 247/2000 Sb., prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb., včetně zvláštních jízdních úkonů, dle přílohy č. 7. této vyhlášky a dbát všech pokynů při ovládání motocyklu (včetně bezpečného sejmutí ze stojanu, odstavení, startování, nastupování a pod).

8.3.2

Klient je dále povinen dbát o vlastní bezpečnost a před samotnou jízdou být vybaven řádnými prostředky pro vlastní ochranu (vhodný oděv s dlouhými nohavicemi a rukávy, pevná obuv nad kotníky, rukavice a motocyklová přilba), které si zajistí sám. Služba je realizována na motocyklu, který není vybaven dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky, provozní brzdy vozidla a dvojím řízením.

8.3.3

Klient je vedle obecných povinností účastníka silničního provozu a řidiče motocyklu, povinen předcházet rizikovým a nebezpečným situacím především tak, že v případě jakýchkoli nejasností, nesrozumitelnosti, obtížnosti, nebezpečnosti a neobvyklé situace vytvořené vnějšími vlivy a provozem ostatních účastníků své chování přizpůsobí tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost žádného účastníka provozu. Např. sníží rychlost jízdy, zamýšlený úkon neprovede, případně motocykl na bezpečném místě zastaví. Shodně se klient zachová dále při jakékoli momentální zdravotní indispozici, ztrátě (přerušení) bezdrátového spojení s učitelem (zkušebním komisařem), technické závadě nebo nefunkčnosti části motocyklu, obtížné ovladatelnosti motocyklu, při zjištění jízdy vozidel se zvláštními výstražnými znameními, povětrnostních změnách, nesjízdné komunikaci a jiných nestandardních a nepředpokládaných podmínkách.

8.3.4

Klient začíná praktické jízdy vždy na cvičné ploše nebo na motocyklovém trenažéru. Po splnění předepsaných úkonů na cvičné ploše následuje výcvik v provozu. O tom, zda klient splnil předepsané jízdní úkony rozhoduje zástupce autoškoly (instruktor). Zástupce autoškoly (instruktor) rozhodne o pokračování výcviku v provozu, pokud s tímto klient nevyjádří písemně svůj nesouhlas. Má se za to, že klient je připravený do provozu a jsou mu známy povinnosti řidiče motorového vozidla se všemi následky při jejich porušení. Pokud klient odmítne pokračovat ve výcviku v provozu, bude výcvik pokračovat nad rámec základní služby na cvičné ploše dle požadavků klienta do doby, než klient sám požádá o pokračování výcviku v provozu.

8.3.5

Při samostatné jízdě na motocyklu je klient povinen používat předepsané označení „L“ (identifikace autoškoly), sledovat provoz ostatních účastníků, dbát dopravních značek, světelných signálů i pokynů dalších osob. Je dále povinen vedle výše uvedených sledovat ve zpětných zrcátkách doprovodné vozidlo, dbát znamení (světelných, zvukových) a dalších pokynů z doprovodného vozidla obdržených také prostřednictvím bezdrátového spojení. Pro případ ztráty spojení (kontaktu) s doprovodným vozidlem nesmí klient pokračovat v jízdě. Je povinen neprodleně bezpečně zpomalit, vyčkat dojetí doprovodného vozidla, případně na vhodném a bezpečném místě zastavit a vyčkat dalších pokynů.

8.3.6

Klient je povinen být až do ukončení výuky a výcviku pro skupinu A, včetně závěrečné zkoušky, pojištěn pro případ smrti následkem úrazu s plněním na pojistnou částku minimálně 500 000,- Kč a pro případ trvalých následků úrazu s plněním na pojistnou částku minimálně 500 000,- Kč. Plnění této povinnosti je klient povinen autoškole prokázat kdykoliv o to autoškola požádá předložením fotokopie pojištění.

9.

Pokyny při ukončení služby (výuky a výcviku), před závěrečnou zkouškou a vydání ŘP

9.1

Po splnění všech předepsaných hodin výuky a výcviku stanovených učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšším počtem hodin dohodnutých mezi klientem (žadatelem o řidičské oprávnění) a autoškolou, a za předpokladu, že má klient potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ukončí autoškola výcvik.

9.2

Klient bezprostředně po ukončení výcviku odevzdá podepsaný průkaz žadatele a případně doplatí zbývající část školného, včetně vzniklých vícenákladů (prostoj, doplňovací výcvik a jiné).

9.3

Klient je povinen zaplatit poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti příslušnému správnímu orgánu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, před termínem zkoušky.

9.4

Nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku přihlásí autoškola písemně klienta u příslušného správního orgánu ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění.

9.5

Přihlášením k závěrečné zkoušce klient osvědčuje znalost předpokládaných znalostí, schopnost zvládnout zkoušku z teoretické i praktické části a splnění všech dalších podmínek vyplývajících z příslušného právních předpisů i všech smluvních ujednání a pokynů autoškoly.

9.6

Klient vezme s sebou v den zkoušky platný občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti (např. pas s potvrzením o pobytu), řidičský průkaz (pokud jde o rozšíření řidičského oprávnění), doklad o zaplacení poplatku dle odst. 9.3 těchto VOP. V případě, že je řidičské oprávnění podmíněno např. používáním nezbytného zdravotnického prostředku (naslouchadlo, brýle či jiné pomůcky), vezme jej klient s sebou. V případě zkoušky na motocyklu vezme s sebou ochranné pomůcky pro jízdu na motocyklu.

9.7

V případě, že se klient nedostaví na zkoušku, nebo na opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla v termínu a na místo, které mu příslušný správní orgán sdělil prostřednictvím autoškoly, nebo nebude připuštěn ke zkoušce z důvodu překážky, která je (byla) na jeho straně (např. nezaplacením poplatku, bez dioptrických brýlí, naslouchadla či jiných pomůcek, pokud jsou podmínkou pro řízení, bez ochranných pomůcek na zkoušku na motocyklu atd.), požádá znovu písemně o přihlášení ke zkoušce podle § 39 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. Klient je v tom případě povinen uhradit autoškole náklady s tímto spojené.

9.8

Opakovaná zkouška, může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Jestliže klient neprospěl v některé zkoušce, může tuto zkoušku opakovat nejvýše dvakrát. Neuspěje-li klient ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit nové výuce nebo výcviku. Klient podává písemnou žádost o opravnou zkoušku prostřednictvím elektronické žádosti k opravné zkoušce prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách autoškoly. Následně nejpozději do 15 dnů autoškola přihlásí klienta k opakované zkoušce. Služba je splatná předem a je zpoplatněna dle platného ceníku pro příslušnou skupinu výcviku. Službu lze objednat jen v e-shopu autoškoly s využitím platby převodem na účet nebo on-line platbou prostřednictvím platební brány.

9.9

Opravná zkouška je zpoplatněna ze strany příslušného správního orgánu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán a je možno ji složit pouze do 12 měsíců od termínu první zkoušky. Následně klientovi zaniká právní nárok na opravnou zkoušku.

9.10

O vydání řidičského průkazu žádá klient (úspěšný žadatel) vždy u kteréhokoliv příslušného správního orgánu nejpozději do 6 měsíců po úspěšném absolvování zkoušky. Do vystavení a převzetí řidičského průkazu není klient oprávněn řídit příslušné motorové vozidlo.

10.

Odstoupení od smlouvy, další práva a povinnosti smluvních stran

10.1

Klient má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od zaplacení ceny produktu. Odstoupení od smlouvy může klient zaslat na adresu sídla autoškoly či na adresu elektronické pošty autoškoly (info@autoskolamorava.cz).

10.2

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.1 VOP se smlouva od počátku ruší. Autoškola vrátí peněžní prostředky přijaté od klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy klientem, a to stejným způsobem, jakým je autoškola od klienta přijala.

10.3

V případech, kdy má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je autoškola také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby poskytnutí služby klientovi. V takovém případě vrátí autoškola klientovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený klientem.

10.4

Klient je dále oprávněn zrušit smlouvu o smlouvě budoucí, jestliže tím autoškole nevznikne škoda.

10.5

Klient je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy o výuce a výcviku bez udání důvodu, vždy však písemně. Klient je povinen autoškole vrátit všechny výukové materiály a průkazku žadatele. Autoškola po přijaté (odeslané) výpovědi, provede ve lhůtě do 15 dnů vyúčtování, které předloží klientovi. Strany si vrátí všechna nespotřebovaná plnění, klient uhradí případnou vyčíslenou škodu, která nebyla uhrazena z platné pojistné smlouvy a na tomto základě autoškola na žádost klienta vyhotoví výkaz (převodku) o absolvované výuce a výcviku, kterou klient převezme osobně proti podpisu. Administrace podléhá zpoplatnění podle rozsahu náročnosti. Smluvní strany si mohou vzájemně dále i jinak určit plnění nevypořádaných závazků.

10.6

Autoškola je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech, kdy:

  • klient objektivně nesplňuje podmínky pro poskytnutí služby (např. zdravotní stav, alkohol)
  • zvlášť závažným způsobem znemožňuje poskytnutí služby (např. agresivita, nedostatečná teoretická příprava)
  • při jednání klienta v rozporu s dobrými mravy.

10.7

Klient nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tato byla plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.8

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

11.

Mimosoudní řešení sporu, ochrana osobních údajů

11.1

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi autoškolou a klientem z kupní smlouvy.

11.2

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3

Autoškola je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.4

Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

11.5

Svou informační povinnost vůči klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností autoškoly plní autoškola prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.6

Klient začíná praktické jízdy vždy na cvičné ploše nebo na motocyklovém trenažéru. Po splnění předepsaných úkonů na cvičné ploše následuje výcvik v provozu. O splnění předepsaných jízdních úkonech rozhoduje zástupce autoškoly (instruktor). Rozhodne-li zástupce autoškoly (instruktor) o možnosti pokračovat výcvikem v provozu, ale klient s tímto nesouhlasí (není jistý přesunem z cvičné plochy do provozu), oznámí tuto skutečnost zástupci autoškoly (instruktorovi) a pokračuje výcvikem na cvičné ploše do doby, kdy sám rozhodne o přesunu do provozu. Pokud klient neoznámí zástupci autoškoly (instruktorovi) tuto skutečnost má se za to, že je připravený do provozu a jsou mu známy povinnosti řidiče motorového vozidla se všemi následky při jejich porušení.“ 

11.7

Při samostatné jízdě na motocyklu je klient povinen používat předepsané označení „L“ (identifikace autoškoly), sledovat provoz ostatních účastníků, dbát dopravních značek, světelných signálů i pokynů dalších osob. Je dále povinen vedle výše uvedených sledovat ve zpětných zrcátkách doprovodné vozidlo, dbát znamení (světelných, zvukových) a dalších pokynů z doprovodného vozidla obdržených také prostřednictvím bezdrátového spojení. Pro případ ztráty spojení (kontaktu) s doprovodným vozidlem nesmí klient pokračovat v jízdě. Je povinen neprodleně bezpečně zpomalit, vyčkat dojetí doprovodného vozidla, případně na vhodném a bezpečném místě zastavit a vyčkat dalších pokynů.

12.

Závěrečné ujednání

12.1

Obě smluvní strany vyjadřují svobodnou a vážnou vůli naplnit účel smlouvy, současně dodržovat a naplnit toto základní ujednání, včetně doplňujících ujednání, kterými jsou dále rozvedeny další konkrétní práva a povinnosti stran, vydávané a zveřejněné autoškolou na webových stránkách www.autoskolamorava.cz.

12.2

Subjekty smluvního vztahu vyjadřují svoji plnou informovanost a vůli v akceptaci s obsahem tohoto ujednání a pokynů tím, že reálně a dobrovolně vstupují do smluvního vztahu tak, jak je výše rozvedeno a jak vyplývá z obsahu každé konkrétní služby.

12.3

Smlouva je archivována autoškolou v elektronické podobě a není klientovi přístupná.

12.4

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.