Školení řidičů referentů

Legislativa v oblasti dopravy se mění rychleji, než si většina řidičů umí představit. Chcete se poučit z chyb těch řidičů, kteří už nemohou vrátit čas a dozvědět se čeho se vyvarovat?

Absolvujte s námi školení pro řidiče referentských vozidel.

Právní rámec

Zákoník práce ve znění zákona č. 262/2006 Sb., upravuje mimo jiné také školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na všechny řidiče se vztahují následující ustanovení.

– § 37 odst. 5 – Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí ve své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

– § 103 odst. 2 – Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž muže přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředku, nebo, změny technologických anebo pracovních postupu
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

– 103 odst. 3 – Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle vety první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

– § 106 odst. 4 – Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisu a požadavku zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření znalostí, c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele.

– § 230 odst. 2 – Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohloubení kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.

– § 230 odst. 3 – Účast na školení nebo jiných formách přípravy nebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat

– § 265 odst. 3 – Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu…

– § 270 odst. 1– Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány,

– § 301 – Zaměstnanci jsou povinni dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,

– § 349 odst. 1 – Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

– § 349 odst. 2 – Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni.

Perioda školení

I když forma, způsob a periodicita nejsou v žádném právním předpise přesně stanoveny, zůstává na zaměstnavateli a jeho vnitřním předpise, aby toto stanovil. Zejména při určení rozsahu a četnosti lze zohlednit úpravu obsaženou v zákoně č. 247/2000 Sb., a to v tom smyslu, že požadavky stanovené zaměstnavatelem by zpravidla neměly být přísnější, než jsou požadavky na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů určené tímto zákonem.

Obsah

rok 2022 .. (120min.)

Téma:  Ne(bezpečí) číhá na cestách – příklady zaměřené na Olomoucký region.

 • Statistika nehodovosti a rozbor nejčastějších chyb (cca 5 min.)
 • Novinky v pravidlech .. (cca 30min.)
  • § Povinná výbava .. (cca 2min.)
  • § 83 zák. 56/2001 Stáčení tachometrů .. (cca 2min.)
  • § 6b kontrola technického stavu vozidla .. (cca 10min.)
  • § 41 zák. 361/2000 Majáky pro IZS .. (cca 2min.)
  • § 41 zák. 361/2000 Záchranná ulička .. (cca 2min.)
  • Vyhláška č. 211/2018 Sb. STK + emise .. (cca 2min.)
  • Vyhláška č. 209/2018 Sb. Hmotnosti a rozměry .. (cca 10min.)
 • Předjíždění cyklistů s videoukázkou .. (cca 15min.)
 • Zásady bezpečné jízdy.. (cca 50min.)
  • § 47 Dopravní nehoda – čeho se vyvarovat .. (cca 10min.)
  • § 18 Rychlost jízdy – zaměřeno na rozbor reakční doby .. (cca 2min.)
  • § 5 Povinnosti řidiče – zaměření na kontrolu vozidla před jízdou .. (cca 3min.)
  • § 18 Rychlost jízdy – zaměřeno na rozbor reakční doby
  • dopravní situace z Olomouce (cca 30min.) …. kolizní situace
  • bezpečná vzdálenost .. (cca 2min.)
  • jízda v protisměru .. (cca 3min.)
 • Bezpečnostní pásy.. (cca 4min.) ..
 • Střídavé řazení §12 odst. 5) .. (cca 1min.)
 • Eko způsob jízdy .. (cca 10min.)
 • Diskuze .. odpovědi na dotazy (cca 5min.)

 

Přihlaste se ještě dnes

 

Vaše přihláška se dostane do databáze přihlášených žáků s časovým údajem. Před zahájením nových kurzů rozesíláme hromadné SMS s informací o místě, času a hodině zahájení. Přihlášky jsou vyřizovány v takovém pořadí, jak byli vyplněny a odeslány.