Školení profesní způsobilosti

Pořádáme  vstupní školení profesní způsobilosti pro všechny skupiny a následné pravidelné kurzy pro profesionální řidiče.

Aktuální termíny

Níže uvádíme aktuální termíny rozpracovaných kurzů s počtem volných míst. Nové termíny budou v předstihu zobrazeny. Máte-li zájem se kurzu účastnit, pošlete nám SMS na telefonní číslo 603 721 259. Ozveme se Vám v nejbližším možném termínu.

Jste-li u nás poprvé, vyplňte prosím e-Přihlášku profi. Pravidelné školení je § 48 odstavec 2.

Právní rámec

Problematiku zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů řeší  v páté části zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pátá část zákona je prováděna vyhláškou č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů .. Níže jsou uvedena důležitá ustanovení.

– § 46 ods. 1 –  Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů vozidel zařazených do skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

– § 46 ods. 2 – Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

– § 47 ods. 1 – Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

(..)

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel uvedených v § 46 odst. 1, zvláštní část pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny D1, D1+E, D a D+E.

– § 47 ods. 2 – Výcvik pro příslušnou skupinu vozidel se provádí řízením výcvikového vozidla podle přílohy č. 2 pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.

– § 47 ods. 3 – Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin.

– § 47 ods. 4 – Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

– § 47 ods. 5 – Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.

– § 47 ods. 6 – Učební osnovu vstupního školení, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení, obsah výuky a výcviku, rozsah společné části a zvláštních částí výuky, část výcviku v řízení vozidla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru, a nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení stanoví prováděcí právní předpis. (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 156/2008 Sb.)

– § 48 ods. 1 – Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky a výcviku.

– § 48 ods. 6 – Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny.

– § 48 ods. 7 – Učební osnovu pravidelného školení, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu pravidelného školení, obsah výuky a výcviku, rozsah části výuky, která může proběhnout způsobem umožňujícím dálkový přístup, a podmínky průběhu této části výuky, nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného školení a pravidla pro uznávání pravidelného školení stanoví prováděcí právní předpis. (Hlava II vyhlášky č. 156/2008 Sb.)

Perioda školení

– § 48 ods. 2 – Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Roční kurz lze rozdělit do 2 po sobě následujících dnů. Část výuky může probíhat způsobem umožňujícím dálkový přístup, je-li zajištěno řádné ověření totožnosti řidiče. Výcvik může být proveden s využitím simulátoru.

– § 48 ods. 4 – Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

– § 48 ods. 5 – Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli profesně způsobilí, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

Přihlašování na školení

  • Registrovat se a vyplnit e-přihlášku
  • Přihlásit se jako registrovaný zákazník a odeslat přihlášku
  • Rovnou přijít do autoškoly pomůžeme Vám s registrací
  • Poslat SMS na číslo +420 603 721 259, ve tvaru (PPZ, jméno, příjmení, skupina, datum narození, kontakt). Ozveme se sami

Provozovatel školicího střediska je povinen zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, … Proto je nutné se na školení hlásit v dostatečném předstihu.

Přihlaste se ještě dnes

 

Vaše přihláška se dostane do databáze přihlášených žáků s časovým údajem. Před zahájením nových kurzů rozesíláme hromadné SMS s informací o místě, času a hodině zahájení. Přihlášky jsou vyřizovány v takovém pořadí, jak byli vyplněny a odeslány.