Kurzy pro nové instruktory

Kdy?

Zahájení výuky a výcviku pro nové instruktory je plánováno na měsíc červenec/srpen 2023.

Kde?

Dle zájmu a počtu uchacečů nabídneme možnost v Olomouci na adrese Rokycanova 11, nebo ve Šternberku na adrese sídla Nábřežní 10.

Jak se přihlásit?

Přihlášky posílejte volnou formou na e-mail: info@autoskolamorava.cz

Nechejte na sebe kontakt, ozveme se sami.

Příprava instruktora ceník

Více Info

 

Dopravně-psychologické vyšetření 2 500,00 Kč
sk. “B” 29 000,00 Kč
sk. “A” 29 000,00 Kč
sk. “B+A” 38 700,00 Kč
sk. “C” , “CE” 46 300,00 Kč
sk. “C+A” 56 000,00 Kč

Oprávnění k provádění výuky a výcviku

zákon  247/2000 Sb. 

§ 21 osdtavec 1)

Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení. O vydání profesního osvědčení rozhoduje krajský úřad. V profesním osvědčení uvede krajský úřad předměty, které je učitel oprávněn vyučovat. Krajský úřad vede evidenci o vydaných profesních osvědčeních v rozsahu údajů v něm uváděných. Vzor profesního osvědčení stanoví prováděcí předpis.

zákon  247/2000 Sb. 

§ 21 osdtavec 2)

Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která

 

a) má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo jde-li o učitele výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru,

 

b) dosáhla věku 24 let,

 

c) se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle zvláštního právního předpisu2b) nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství předmětem činnosti, (dále jen „dopravní psycholog“),

d) absolvovala základní školení a zkouškou prokázala znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy vozidla, včetně vozidla konstrukčně přizpůsobeného tělesně postižené osobě; jde-li o výuku předpisů o provozu na pozemních komunikacích a teorii řízení a zásad bezpečné jízdy, musí tato osoba být držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, k jehož získání provádí výuku,

e) která nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a které v posledních třech letech nebyl takový trest uložen.

zákon  247/2000 Sb. 

§ 21 osdtavec 3)

Provádět výcvik může osoba, která

 

a) splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) až e),

b) je nejméně 3 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou provádí výcvik.

Zkouška učitele výuky a výcviku

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

§ 7 odstavec 1)

Zkoušce učitele výuky a výcviku se žadatel o získání profesního osvědčení podrobí nejdéle do šesti měsíců ode dne ukončení základního školení. Ke zkoušce, popřípadě opakované zkoušce přihlašuje žadatele o získání profesního osvědčení provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele, u krajského úřadu příslušného podle sídla provozovny provozovatele autoškoly.

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

§ 7 odstavec 2)

Krajský úřad sdělí neprodleně písemně žadateli o získání profesního osvědčení prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky. Krajský úřad zařadí žadatele o získání profesního osvědčení ke zkoušce, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti o přihlášení ke zkoušce. Pro provedení zkoušky, popřípadě opakované zkoušky jmenuje krajský úřad pětičlennou komisi, jejímž předsedou je vždy zaměstnanec příslušného odborného útvaru krajského úřadu. Členem komise je vždy zástupce autoškoly nebo organizační složky státu, která prováděla základní školení žadatele o získání profesního osvědčení.

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

§ 7 odstavec 3)

Při zkoušce podle odstavce 1 žadatel o získání profesního osvědčení prokazuje znalosti a dovednosti

a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,

b) výkladem tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích,

c) z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky,

d) z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky,

e) z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky,

f) z praktické údržby vozidla a provádění její výuky,

g) z provádění výcviku v řízení vozidla,

h) z praktického ovládání vozidla zařazeného do skupiny vozidel příslušného řidičského oprávnění.

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

§ 7 odstavec 4)

Zkouška znalostí podle odstavce 3 písm. a) se provádí písemně zkušebním testem shodným se zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Zkouška je hodnocena stupněm “prospěl”, dosáhl-li žadatel o získání profesního osvědčení plný počet bodů.

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

§ 7 odstavec 5)

Zkouška znalostí a dovedností podle odstavce 3 písm. b) až e) se provádí ústně na základě vždy jedné otázky z každého z těchto okruhů a zkouška podle odstavce 3 písm. f) se provádí ověřením praktických znalostí na vozidle.

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

§ 7 odstavec 6)

Zkouška znalostí a dovedností podle odstavce 3 písm. g) a h) se provádí při praktické jízdě s vozidlem. Vozidlo si zajistí na své náklady žadatel o získání profesního osvědčení.

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

§ 7 odstavec 7)

Výsledek každé části zkoušky podle odstavce 3 se hodnotí stupněm “prospěl” nebo “neprospěl”. Jestliže žadatel o získání profesního osvědčení byl v některé části zkoušky hodnocen stupněm “neprospěl”, může tuto část zkoušky opakovat pouze jednou. Opakovaná část zkoušky může být provedena nejdříve za pět pracovních dní, nejdéle však do šesti měsíců ode dne konání části zkoušky, při které byl žadatel o získání profesního osvědčení hodnocen stupněm “neprospěl”.

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ VÝUKY A VÝCVIKU

Rozsah oprávnění osvědčení pro učitele

POT

POP

POÚ

1. LEG_AS Legislativa (činnost autoškoly, výuka a vícvik, provoz vozidel) 10 10 10
2. ZDP Základy dopravní psychologie 18 18 18
3. ZDR Základy pedagogiky a rétoriky 22 22 22

Celkem

50

50

50

Výuka teorie

POT

POP

POÚ

4. Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů
TEO_PPV a) Předpisy o provozu na pozemních komunikacích 6 2 8
TEO_OUV b) Ovládání a údržba vozidla 6 2 8
TEO_TZBJ c) Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy 6 2 8
5. Náslachy a výstupy ve výuce teorie
NAS_PPV a) Předpisy o provozu na pozemních komunikacích 28 28
NAS_OUV b) Ovládání a údržba vozidla 18 18
NAS_TZBJ c) Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy 20 20

Celkem teoretické předměty

84

6

90

 

 

Praktický výcvik

POT

POP

POÚ

6. Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů
a) Výcvik v řízení vozidla (obsahová stránka) 4 8 12
PV_TREN A. Ř|idičský trenažér (forma získávání základních dovedností) 6 6
PV_CVIC B. Autocvičiště (stavba překážek rozměry) 12 12
PV_JIZDA C. Provoz na pozemních komunikacích (volba trasy pro etapy výcviku) 8 8
PV_PÚ b) Praktická údržba 2 4 6
7. Náslechy a výstupy v praktickém výcviku
a) Výcvik v řízení vozidla
NAS_TREN A. Ř|idičský trenažér 6 6
NAS_CVIC B. Autocvičiště 8 8
NAS_JIZDA C. Provoz na pozemních komunikacích 20 20
NAS_PÚ b) Praktická údržba 12 12

Celkem praktický výcvik

6

84

90

 

Minimální počet hodin

POT

POP

POÚ

CELKEM

140

140

230

 

 

Vysvětlivky:

POT – profesní osvědčení omezené jen pro výuku teorie

POP – profesní osvědčení omezené jen pro výuku praktického výcviku

POÚ – profesní osvědčení úplné

Poznámka: Výuka a výcvik předmětu zdravotnická příprava nejsou obsahem tabulky.

 

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ VÝUKY A VÝCVIKU PRO ROZŠÍŘENÍ O DALŠÍ SKUPINU (PODSKUPINU) ŘO

Rozsah oprávnění osvědčení pro učitele

POT

POP

POÚ

1. LEG_AS Legislativa (činnost autoškoly, výuka a vícvik, provoz vozidel) 5 5 5
2. ZDP Základy dopravní psychologie 3 3 3
3. ZDR Základy pedagogiky a rétoriky 1 1 1

Celkem

9

9

9

 

 

Výuka teorie

POT

POP

POÚ

4. Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů
TEO_PPV a) Předpisy o provozu na pozemních komunikacích 3 1 4
TEO_OUV b) Ovládání a údržba vozidla 3 1 4
TEO_TZBJ c) Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy 3 1 4
5. Náslachy a výstupy ve výuce teorie
NAS_PPV a) Předpisy o provozu na pozemních komunikacích 6 6
NAS_OUV b) Ovládání a údržba vozidla 4 4
NAS_TZBJ c) Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy 6 3 6

Celkem teoretické předměty

25

6

25

 

2

Praktický výcvik

POT

POP

POÚ

6. Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů
a) Výcvik v řízení vozidla (obsahová stránka) 2 4 6
PV_TREN A. Ř|idičský trenažér (forma získávání základních dovedností) 2 2
PV_CVIC B. Autocvičiště (stavba překážek rozměry) 2 2
PV_JIZDA C. Provoz na pozemních komunikacích (volba trasy pro etapy výcviku) 4 4
PV_PÚ b) Praktická údržba 1 3 3
7. Náslechy a výstupy v praktickém výcviku
a) Výcvik v řízení vozidla
NAS_TREN A. Ř|idičský trenažér 2 2
NAS_CVIC B. Autocvičiště 2 2
NAS_JIZDA C. Provoz na pozemních komunikacích 10 10
NAS_PÚ b) Praktická údržba 2 2

Celkem praktický výcvik

3

30

33

 

Minimální počet hodin

POT

POP

POÚ

CELKEM

37

45

70

 

Vysvětlivky:

POT – profesní osvědčení omezené jen pro výuku teorie

POP – profesní osvědčení omezené jen pro výuku praktického výcviku

POÚ – profesní osvědčení úplné

Poznámka: Výuka a výcvik předmětu zdravotnická příprava nejsou obsahem tabulky.