.. zkouška z předpisů souvisejících

//dle ustanovení §7 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 167/2002 Sb.// 

(pro všechny skupiny a podskupiny) 

 

§ 17 Rozšiřující výuka a výcvik

(1) Rozšiřující výuka a výcvik je příprava žadatele na rozšíření již získaného řidičského oprávnění o další skupinu vozidel. Rozšiřující výuku a výcvik nelze poskytnout žadateli, který získal řidičské oprávnění výlučně pro skupinu AM nebo skupinu T a žádá o získání řidičského oprávnění pro další skupinu vozidel.

(2) V rámci rozšiřující výuky a výcviku lze provádět kombinaci rozšiřující a sdružené výuky a výcviku podle § 16.

(3) Minimální počet hodin rozšiřující výuky a výcviku je uveden v příloze č. 3.

§ 18 Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu

(1) Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění pro všechny skupiny vozidel s výjimkou skupin D, D+E, D1 a D1+E.

(2) Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.

(3) Při výuce podle individuálního studijního plánu musí být provedena nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou pro danou skupinu vozidel. Ve skupině může být maximálně 5 žáků.

(4) Rozsah výcviku nesmí být nižší, než je počet vyučovacích hodin stanovený učební osnovou pro danou skupinu vozidel.

§ 19 Doplňovací výuka a výcvik

Doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli o řidičské oprávnění, který

a) ukončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění, ale řidičské oprávnění mu nebylo dosud uděleno podle zvláštního zákona,2a) nejdéle však po dobu uvedenou v ustanovení § 39 odst. 5 tohoto zákona,

b) žádá o

    1. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2,
    2. rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A2 na skupinu A, nebo
    3. rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, nebo

c) žádá o rozšíření řidičského oprávnění s omezením na vozidla vybavená automatickou převodovkou na řidičské oprávnění bez tohoto omezení.

  1. *Poznámka:

K písm. a):

Ustanovení § 39 odst. 5 upravuje dobu 6 měsíců, ve které se žadateli o řidičské oprávnění nepodařilo uspět při zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tak se podle písmene a) jedná o možnost poskytovat doplňovací výuku a výcvik po dobu maximálně 6 měsíců, což je zcela neodůvodněné.

Nově už neplatí, že doplňovací výuku a výcvik podle odstavce 1 písm. a) může žadateli o řidičské oprávnění poskytnout pouze autoškola, která prováděla předchozí výuku a výcvik.

K písm. c):

V souladu s § 90 odst. 2 zákona o silničním provozu se vozidlem vybaveným automatickou převodovkou rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A, ruční páka spojky.

Omezení řidičského oprávnění pouze na vozidla s automatickou převodovkou se vyznačuje v řidičském průkazu pomocí harmonizovaného kódu 78.