.. zkouška z předpisů souvisejících

//dle ustanovení §7 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 167/2002 Sb.// 

(pro všechny skupiny a podskupiny) 

 

Výklad ustanovení §82 zákona č. 361/2000 Sb.

(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,

b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,

c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,

d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,

e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,

f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,

h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

 

*Poznámka:

k písmenu f)

K exekuci pozastavením řidičského oprávnění, která byla do právního řádu České republiky zavedena s účinností od 1. ledna 2013, viz zejména § 71a exekučního řádu. Podle cit. ustanovení platí, že exekutor může vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než povinnému. Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí jeho držitel řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou. Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavení řidičského oprávnění, pokud povinný: a) prokáže, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo b) zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

k písmenu h)

Ustanovení bylo do zákona doplněno novelou účinnou od 1. září 2012, a to v návaznosti na změny, k nimž ke stejnému datu došlo v trestním řádu. Překážkou pro udělení řidičského oprávnění se tak nově stala i skutečnost, že se osoba zavázala zdržet se řízení motorových vozidel a že tento její závazek byl podmínkou pro podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g odst. 2 trestního řádu), resp. pro podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 2 trestního řádu). Tato překážka trvá v tomto případě po celou zkušební dobu stanovenou v rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání (…). Pokud by taková osoba přeci jen požádala o udělení řidičského oprávnění a příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností by nebyl vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila, byl by povinen o takové žádosti informovat orgán činný v trestním řízení, který o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání rozhodl.

Z judikatury:

Krajský soud v Plzni (podle rozsudku ze dne 31. 10. 2012, čj. 57 A 5/2011-55, č. 2794 Sb. NSS):

Je-li rozhodováno po obnově řízení znovu o žádosti státního občana Spolkové republiky Německo o udělení řidičského oprávnění v České republice, je na žadateli, aby prokázal podle § 82 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu, že má nebo měl v době podání žádosti na území České republiky přechodný pobyt, který ve smyslu § 2 písm. hh) zákona o silničním provozu trvá nebo v době podání žádosti trval alespoň 185 dnů.

(2) Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.

*Poznámka:

K pozbytí zdravotní nebo odborné způsobilosti nebo jiné podmínky k řízení motorových vozidel viz § 93 a následující.

(3) Podmínky podle odstavce 1 písm. b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění.

Otázka:

*Poznámka:

Jestliže ……

Výklad ustanovení §83 zákona č. 361/2000 Sb.

« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. »

Sed minima deleniti et animi ipsa nam voluptate quibusdam ad expedita rerum.

« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. »

Otázka:

*Poznámka:

Jestliže ……