.. zkouška z předpisů souvisejících

//dle ustanovení §7 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 167/2002 Sb.// 

(pro všechny skupiny a podskupiny) 

 

§ 80 Řidičské oprávnění – základní ustanovení

 

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno.

*Poznámka:

Skupiny vozidel pro účely vymezení rozsahu řidičského oprávnění jsou s účinností od 19. ledna 2013 vymezeny v § 80a. Vedle toho je významným ustanovením též ustanovení § 81, v němž je vymezena rovnocennost řidičských oprávnění, díky níž lze s řidičským oprávněním pro motorová vozidla určité skupiny ve stanovených případech řídit i motorová vozidla zařazená do jiné skupiny

§ 80a Skupiny vozidel

(1) Do skupiny

a)

AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

  1. dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L,
  2. tříkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L2e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L, a
  3. čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L6e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L,

*Poznámka:

Skupina AM byla dříve tzv. národní skupinou, která opravňovala k řízení motorových vozidel pouze v tuzemsku. V souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/126ES se tento stav změnil a skupina AM se účinností od 19. ledna 2013 stala harmonizovanou v rámci celé Evropské unie. V rámci rovnocennosti řidičských oprávnění platí, že vozidla zařazená do skupiny AM lze řídit i s jakýmkoli jiným řidičským oprávněním, s výjimkou řidičského oprávnění pro skupinu T (§ 81 odst. 2), která i nadále zůstává toliko národní, tj. neharmonizovanou skupinou. Takto stanovená rovnocennost odpovídá čl. 6 odst. 2 písm. d) směrnice a uplatní se v celé Evropské unii, byť Česká republika mohla u řidičských průkazů vydaných na svém území omezit rovnocennost u skupiny AM jen na skupiny A1, A2 a A, neboť podmínkou pro získání oprávnění pro skupinu AM je v České republice mj. i praktická zkouška.

b)

A1 jsou zařazeny

  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

c)

A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

*Poznámka:

Řidičské oprávnění pro skupinu A2 je nově zaváděno s účinností od 19. ledna 2013, a to jako harmonizovaná skupina, která má nahradit dřívější řidičské oprávnění skupiny A s omezením výkonu. V rámci rovnocennosti platí, že k řízení vozidel zařazených do skupiny A2 opravňuje i řidičské oprávnění pro skupinu A. Samotné řidičské oprávnění udělené pro skupinu A2 pak v rámci rovnocennosti opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 a AM.

d)

A jsou zařazeny

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

*Poznámka:

Řidičské oprávnění pro skupinu A se v důsledku zavedení samostatné skupiny A2 již nadále nerozlišuje na oprávnění s omezením výkonu a bez něj.

e) 

B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L7e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L, s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a),

*Poznámka:

Skupina B1 je jedinou harmonizovanou skupinou, jejíž zavedení v členských státech je podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES nepovinné. V členských státech, které nezavedou tuto skupinu řidičských průkazů, je k řízení těchto vozidel vyžadováno řidičské oprávnění pro skupinu B (…). Minimální věk je v případě skupiny B1 zákonem stanoven na 17 let, což je o rok víc, než je minimální věk podle obecné úpravy ve směrnici, která předpokládá minimální věk 16 let, avšak při možnosti jeho zvýšení jednotlivými členskými státy až na 18 let. V praxi znamená navýšení minimálního věku Českou republikou na 17 let, že Česká republika sice sama nemůže udělit řidičské oprávnění mladší osobě, avšak současně musí v provozu uznávat řidičské oprávnění pro skupinu B1 udělené jiným členským státem i osobě, jejíž věk je pouhých 16 let.

f)

B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

  1. nepřevyšující 750 kg,
  2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
  3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,

g)

C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 7500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

h)

C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmenech g) a i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

i)

D1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až f), určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

j)

D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

k)

B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg,

l)

C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12000 kg, složené

  1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
  2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3500 kg,

m)

C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

n)

D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

o)

D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

(2) Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

*Poznámka:

Připomínám kategorii T1b, tedy traktor která lze řídit se skupinou T. Tedy od 17ti  roků, bez profesního osvědčení.

*Otázka:

Pan Okurka má obytný přívěs jehož největší povolená hmotnost je 1 450 kg. Tento přívěs zapojí do soupravy se Škodou Octavia jejíž největší povolená hmotnost je 2 050 kg. Jaké oprávnění potřebuje pro tuto soupravu?

*Odpověď

Bude mu stačit skupina B.

S odkazem na § 80a odst.1) písmeno f bod 2

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo

*Otázka:

Pan Oulehla má nákladní brzděný přívěs jehož největší povolená hmotnost je 750 kg. Tento přívěs zapojí do soupravy s vozidlem VW Transporter, jehož největší povolená hmotnost je 3 450 kg. Jaké oprávnění potřebuje pro tuto soupravu?

*Odpověď

Bude mu stačit skupina B.

S odkazem na § 80a odst.1) písmeno f bod 1

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,