Sociální legislativa tachografy v silniční dopravě

zapracované změny ze semináře 2020-09-15

Obsah

Změna zákona 111/1994 Sb. od 1.10.2020

 • Působnost
 • Výjimky z nařízení (ES) 561/2006
 • tachografy

Balíček mobility I

 • Sociální legislativa
 • Podmínky používání tachografů
 • Karty tachografu
 • Provoz tachografů

Silniční kontroly

Novela zákona 111/1994 Sb. 

ve znění zákona 337/2020 Sb.

▶︎ tzv. „tachografová novela“

▶︎ byla v přípravě od dubna 2019

▶︎ v platnost vstupuje od 1.10.2020

#01

Předmětem tohoto zákona už nejsou jen silniční motorová vozidla .., ale všechna motorová vozidla ..

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie35), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) a upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen “vozidlo”) prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku.

Zde je patrné, že se myslí na traktory, které vypadají jako nákladní auto, které na první pohled nepoznáte rozdíl. Snad podle kol, nebo ochranného rámu nad kabinou, ale ….

Stavební fimy v některých případech nekale konkurovali dopravcům a zde je dopad .. celá věc bude mít dopad i do jiných odvětví legislativy ..

Půjde tedy o silniční daň, o profesní způsobilost, o tachografy a režimy řidiče ..

Zemědělci mohou mít problém v případě, kdy provádí s traktorem dopravu pro cizí potřeby. Jinak mají celkem dost prostoru, aby využili vyjímky z 561/2006.

#02

Ruší se povinnosti označování vozidel obchodním názvem dopravce

Vzpomínám si na vozidlo, které mělo na dveřích 5 firem. Auto se půjčovalo a plnilo tak svou povinnost. Úředník pak kontroloval pravítkem zda výška a šířka odpovídá zákonu. 😀

#03

Ruší se povinnost vybavení malého vozidla dokladem od nákladu a

§ 3 

Povinnosti tuzemského dopravce

Tuzemský dopravce je povinen

a) provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena státní poznávací značka České republiky a které je zapsáno v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu14),

b) zajistit, aby bylo velké vozidlo vybaveno dokladem o nákladu obsahujícím údaje stanovené prováděcím právním předpisem, a uchovat tento doklad po dobu 2 let od ukončení přepravy,

c) v mezinárodní dopravě zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče, vozidlo řídí dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, a aby ve vozidle byla při jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační značky najatého vozidla a pracovní smlouva řidiče, pokud není řidič zároveň dopravcem.

Snad jen upřesnění co je velké vozidlo z výkladu pojmů ..

 (15) Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

#04

Zavádí se povinnost mít ve vozidle doklad od nákladu s odkazem na právní předpis

§ 9a zákon 111/1994 Sb.

Ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)31) se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.

————–

Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).

# dopravce uchová doklad od nákladu po do

#05

Zavádí se povinnost mít ve vozidle zahraničního dopravce kopie pracovní smlouvy a překlad do ČJ

§ 27

Zahraniční dopravci jsou povinni zajistit, aby řidiči vedli záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, dodržovali požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku měli u sebe a předložili je při kontrole. Zahraniční dopravci jsou dále povinni zajistit, aby ve vozidle při jeho provozu byly doklady podle § 3 písm. b) a § 9 odst. 1 písm. a) a, jde-li o zahraniční dopravce usazené v jiném členském státu Evropské unie, kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka. Na zahraniční dopravce se rovněž vztahuje povinnost uvedená v § 3 písm. c).

Tato povinnost platí již od 1. 7. 2020

#06

Kromě policie provádí kontrolu i osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru

prozatím jen u mezinárodní linkové osob

#07

Zavádí se právní odpovědnost soukromého řidiče (režim řidiče, vedení záznamů)
Začíná tímto možnost postihovat i řidiče (občana nepodnikajícího v dopravě), který řídí vozidlo nad 7,5 t. a nemá vloženou kartu v tachografu. Tvrdí, že si šel jen tak zajezdit, protože ho to baví a nedodržuje 561/2006. On není dopravce a tak nebylo tohoto řidiče za co postihovat. 

#08

Zpřísnění řešení proti podvodům a manipulacím s tachografy

… zákaz výroby, prodeje, propagace zařízení umožňujících manipulaci tachografem (z. 56/2001 Sb.)

  • Pokuta až 5 000 000 

§ 15a zákon 56/2001 Sb.

Nikdo nesmí vyrábět, nabízet, propagovat, prodávat nebo provádět montáž zařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a).

Domnívám se že jde o duplicitní zákaz a znovuzapracování Nařízení  Evropského parlamentu č. 165/2014 v článku 32 odstavci 5.

Otázkou je .. podle kterého právního předpisu bude uplatněn postih za porušení?

#09

Odmítnutí kontroly je přestupek dopravce (do 350 000 Kč)

Odmítnutí kontroly se doposud uplatňovalo jen u vážení vozidel. Pokuta do 30 000,- pro řidiče. Bylo výhodnější když zaplatil pokutu řidič. Například 10 t. nad limit, znamená pro dopravce 10 x 9 000,- Kč. Tady je patrné, že těch 30 tisíc pro řidiče se vyplatí.

Pozor na zahájení správního řízení a ztrátu dobré pověsti. Dobrá pověst je jednou z podmínek pro provozování dopravy!!

#10

Přesun právní úpravy z vyhl. 478/2000 Sb. pro režim výjimek

(3) Články 5 až 7  přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d) se nepoužijí na přepravu vymezenou v článku 13 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie.

#11

Zabránění v jízdě při nedodržení doby řízení, bezpečnostních přestávek nebo doby odpočinku

V první řadě dochází k navýšení pokut pro řidiče za nedodržení DŘO a vedení záznamu

  • až 15 000 Kč (příkazem na místě zůstává 5 000 Kč)

————–

V druhé řadě pokuta 10 000 až 50 000 Kč a zákaz činnosti řidiče „velkého vozidla“ na 3 – měsíců

 • za manipulace a jízdu na cizí kartu
 • při odmítnutí kontroly

poznámka autora:

Zákaz činnosti řidiče ≠ zákazu řízení 
Pro řidiče bylo cenově výhodnější odmítnout kontrolu (nejde mi vytáhnout karta .. atd.)
Zabránění v jízdě je v zahraničí běžná praktika. V ČR dosud nebyla právní úprava, která by toto umožnila. Zahraniční praxe je i taková, že při odmítnutí kontroly se vozidlo zapečetí, řidiči je zakázán vstup do kabiny a následně se šetří a dokumentuje .. 

#12

Přikázání jízdy do autorizovaného metrologického střediska

# odeslání vozidla do AMS již není součástí zákona 361/2000 Sb.

§ 35i zákon 111/1994 Sb.

Kontrola tachografu autorizovaným metrologickým střediskem

(1) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou oprávněny za účelem kontroly tachografu přikázat řidiči jízdu do autorizovaného metrologického střediska40) a podrobení vozidla této kontrole. Řidič je při tom povinen řídit se pokyny osoby, která kontrolu tachografu nařídila nebo ji provádí.

Pokud bylo ve společném ustanovení s odklonem na STK, byl tedy pro všechny odklon 16 km. Přesunem se limit vypustil a tedy není definován.
Jde pouze o přesun povinnosti z jednoho zákona do jiného .. AMS není povinno přijmout vozidlo bez objednání atd. Je zde spousta otazníků ..

 

Kdy například tachograf nefunguje správně? Poškozená plomba na čidle … nejdou stáhnout data .. ulomený PIN na konektoru pro stahování ..

#13

Pokud je vozidlo vybaveno tachografem, musí ho řidič používat

# tachograf přepnut do režimu OUT

# tachograf musí plnit podmínky 165/2014

  • ověření
  • plombování
  • stahování dat

# povinnost doložení činností za 1+7 dnů

§3a zákon 111/1994 Sb.

(6) Při přepravě prováděné podle odstavce 3

a) je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e), jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem, nebo

 2. prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem, které není vybaveno tachografem; v takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě4e) nepoužije,

b) musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů, které tomuto dni bezprostředně předchází, a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole,

#14

Řečí se problematika vydávání karet
 • z karty vozidla je karta podniku ☺

Upozorňuji na zamčení tachografu kartou podniku. Při kontrolách se řidiči dostávají do konfliktní situace, za kterou nenesou žádnou vinu.
Česká legislativa tuto problematiku neřeší, protože bez zámku nejde stahovat tachograf … a tím se dopravce dopouští jiného porušení.
 • vzor karet není součástí legislativy

 • kartu bude možné vyzvednout i jinou osobou

V některých případech není žádoucí, aby se osoba dostavovala osobně a to není jen Covid-19

 • neplatná karta se nevrací ORP

Za tuto povinnost nikdy nebyl postih v případě nevrácení. 

 • zadrženou kartu není možné vrátit držiteli

  § 35k

  Odebrání karty řidiče

  (1) Orgán Policie České republiky nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou oprávněny odebrat předloženou kartu řidiče, pokud je řidič podezřelý, že užitím této karty spáchal přestupek, za nějž se ukládá správní trest podle § 34e odst. 6 písm. b) až d).

  (2) Kartu řidiče předá ten, kdo ji odebral, správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku, který údaj o odebrání karty řidiče zapíše do informačního systému digitálního tachografu37). Odebraná karta řidiče se nevrací.

#14

řidič předloží kartu, pokud mu byla vydána
 • Pokud někdy byla řidiči vydána karta, musí ji mít u sebe a předložit ji ke kontrole. 

Nařízení (ES) 561/2006

#15

Oprava překladu v článku 4.

Článek 4

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) ►C2 „silniční dopravou“ doprava prováděná zcela nebo částečně po veřejných pozemních komunikacích prázdnými nebo loženými silničními vozidly používanými pro přepravu cestujících nebo zboží; ◄

Výjimky podle čl. 13 n. 561/2006

# řidič předloží kartu, pokud mu byla vydána

 

Pokud někdy byla řidiči vydána karta, musí ji mít u sebe a předložit ji ke kontrole. 

# pokud je vozidlo vybaveno tachografem, musí ho řidič používat

 

  • tachograf přepnut do režimu OUT
 • tachograf musí plnit podmínky 165/2014
  • ověření
  • plombování
  • stahování dat
 • povinnost doložení činností za 1+7 dnů .. §3a odstavec 6) písmeno b.  zákon 111/1994 Sb.
 • pokud není ve vozidle tachograf
  • záznam vedený ručně
  • použití jiného záznamového zařízení…