Legislativa

HISTORICKÝ VÝVOJ

▶︎ Rok 1976 – Do československého právního řádu byla začleněna Evropská dohoda o silniční dopravě vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 108/1976 Sb.  AETR (z francouzského Accord européen sûr les transports routiers) = (Evropská dohoda o silniční dopravě)

▶︎ Rok 1985 – v Evropské unii platilo nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě. Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 29. září 1986 a v platnosti bylo do 28. února 2014.

▶︎ Rok 2004 – se vstupem České republiky do EU (tety od 1. 5. 2004) bylo nařízení platné pro ČR.

Kontrolní systémy byli upraveny 

 • Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS. Nejnovější konsolidované znění je platné k  01. 01. 2017.
 • Směrnicí Komise č. 2009/4 o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů mění část A Přílohy 1 a Přílohu II směrnice 2006/22, a to v souladu s článkem 15 této normy, což znamená, že Komise byla schopna revizi provést sama, na základě pouhého zmocnění.
 • Členské státy jsou na základě těchto změn povinny vytvořit a používat zařízení a/nebo software k analýze dat z digitálních tachografů a k odhalení případných manipulací s nimi. Komise v této souvislosti zveřejnila doporučení, jak by měly kontroly digitálních tachografů probíhat.
 • Nařízení č. 68/2009 kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě mění Přílohu I B nařízení č. 3821/85 (ve znění nařízení č. 561/2006), jež předpokládá, že digitálními tachografy budou po 1. květnu 2006 vybavena také lehká nákladní vozidla (kategorie M1 a N1). Změny reflektují skutečnost, že dosavadní podoba normy byla podle Komise přehnaně přísná. Tachografy v těchto vozidlech proto bude možné opatřit speciálními adaptéry, jež zajistí obdobnou funkcionalitu jako tachografy samotné.

Současná situace

 • ▶︎ Rok 2014 – v současnosti je použití tachografů upraveno aktuálně platným zněním NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a příslušnými národními zákony. Řidiči a držiteli vozidla (majiteli) ukládají celou řadu povinností a odpovědností.

 

 • 📖 Základním právním dokumentem (pilířem) je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 v českém znění.
 • 📖  Maximální termíny pro stahování dat digitálního tachografu určuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 581/2010
 • 📖  Rozhodnutí Komise 2009/959/EU. ze dne 14. prosince 2009, o formuláři  … potvrzeni o činnostech
 • 📖  Vyhláška č. 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty řidiče

 • 📖  Národní legislativa c ČR je zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve zěbí zákona č. 337/2020 Sb. v aktuálním znění od 1. 10. 2020
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě