.. zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 

//dle ustanovení §7 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 167/2002 Sb.// 

(pro všechny skupiny a podskupiny)

 

3. Popište činnost řidiče při otáčení a couvání, couvání do řady vozidel stojících rovnoběžně s okrajem vozovky. 

Otáčení

*Poznámka:

Pro otáčení platí v potřebné míře pravidla pro odbočování. Pro otáčení na křižovatce platí pravidla pro jízdu křižovatkou.

Otáčení ze středu vozovky

Jestliže nám to šířka vozovky a technické parametry našeho vozidla dovolí, provádíme otáčení ze středu vozovky. Pro tento způsob platí stejná pravidla jako pro odbočování vlevo. Přitom musíme dodržet obecná pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Otáčení od pravého okraje vozovky

Tento způsob otáčení provádíme na užších pozemních komunikacích nebo tehdy, jestliže nám to nedovolí technické parametry našeho vozidla. Pro tento způsob platí stejná pravidla jako pro odbočování vpravo a vlevo. Přitom musíme dodržet obecná pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Postup:

 

  • Pohledem do pravého a středního zpětného zrcátka zkontrolujeme prostor za vozidlem, aby nedošlo k ohrožená cyklistů, kteří mohou jet      při pravém okraji komunikace.
  • Pohledem přes ramene vpravo zkontrolujeme prostor vedle našeho vozidla,
  •  dáme znamení o změn ; směru jízdy vpravo a zastavíme při pravém okraji vozovky,
  • dáme přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci,
  • zařadíme první rychlostní stupeň, dáme znamení o změně směru jízdy vlevo a plynule provedeme otočení,

Přerušované otáčení trojitým jízdním manévrem od pravého okraje vozovky

Tento způsob otáčeni provádíme na úzkých pozemních komunikacích, nebo tehdy, jestliže nám to nedovolí technické parametry našeho vozidla. Pro tento způsob platí stejná pravidla jako pro odbočování vpravo a vlevo. Přitom musíme dodržet obecná pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tento způsob otáčení je náročný a lze jej doporučit pouze zkušeným řidičům.

Postup:

 

  • Pohledem do pravého a středního zpětného zrcátka zkontrolujeme prostor za vozidlem, aby nedošlo k ohrožení cyklistů, kteří mohou jet   při pravém okraji komunikace,
  • pohledem přes ramena vpravo zkontrolujeme prostor vedle našeho vozidla,
  • dáme znamení o změn: směru jízdy vpravo a zastavíme při pravém okraji vozovky,
  • dáme přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci,
  • dáme znamení o změně směru jízdy vlevo a zajedeme kolmo k levému okraji komunikace,
  • zařadíme zpětný rychlostní stupeň, dáme znamení o změně směru jízdy vpravo a couvneme co nejdál vlevo k pravému okraji komunikace vzhledem k původnímu směru jízdy,
  • zařadíme první rychlostní stupeň, dáme znamení. o změně směru jízdy vlevo a dokončíme otočení
  • zrychlíme vozidlo přidáním plynu a přeřazením na vyšší rychlostní stupeň.

*Poznámka:

Otáčení vozidla je vždy spojeno s určitým rizikem, protože se jedná o časově náročnější úkon vyžadující určitou zručnost řidiče. Je-li to možné, volíme proto místo otáčeni raději některý z jiných způsobů, jak dostat vozidlo do protisměru, např. Objetí bloku, čerpací stanice a pod.

*Poznámka:

Při couvání nesmíme ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, avšak možnost omezit ostatní účastníky provozu se nevylučuje.

Otázka:

*Poznámka:

Jestliže to vyžadují okolnosti, musíme zajistit bezpečné couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Jestliže couváme z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, musíme počítat i s možnosti, že se na chodníku pohybuji malé děti. Proto, je-li to možné, raději vjíždíme na tato místa jízdou vpřed.

Couvání

 

Činnost řidiče při couvání:

 

 

  • Uvolníme bezpečnostní pás a posadíme se tak, abychom dobře viděli dozadu, zařadíme zpětný rychlostní stupeň a nastavíme rozjezdové otáčky,
  • couváme pomalu a rychlost jízdy ovlivňujeme pouhým stlačováním nebo uvolňováním pedálu spojky, nikoli plynu. Jestliže chceme couvání zpomalit, spojku mírně sešlápneme, pokud chceme couvání zrychlit, spojku mírně uvolníme,

  • velkou pozornost věnujeme místu, kam couváme. Po celou dobu sledujeme situaci vozidla střídavě v zadním okně i v okně předním. U osobních automobilů lze výjimečně využít při couvání zpětných zrcátek, u nákladech automobilů a autobusů je využití zpětných zrcátek při couvání nezbytností,

  • při couvání dbáme na to, aby vybočení přední části vozidla neohrozilo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

  • Musíme si uvědomit, na kterou stranu je třeba otáčet volantem, aby se vozidlo pohybovalo v daném směru V závislosti na natočení volantu mění vozidlo směr jízdy stejně při jízdě vpřed jako při couvání. jestliže chceme, aby zadní část vozidla při couvání směřovala vpravo, musíme otáčet volantem doprava, jestliže chceme, aby zadní část vozidla při couvání směřovala vlevo, musíme otáčet volantem doleva. Při couvání dáváme znamení o změně směru jízdy tam, kam směřuje zadní část vozidla.

Couvání do řady stojících vozidel

Zastavíme rovnoběžně s vozidlem, za něž se chceme zařadit a ponecháme přitom boční odstup asi 0,5- 0,8 m tak, abychom viděli přední sloupek vedle stojícího vozidla v okně předních dveří.

Pomalu couváme přímo, dokud nejsou konce obou vozidel na stejné úrovni. Couváme co nejmenší možnou rychlostí.

Otáčíme volantem směrem k okraji pozemní komunikace, dokud nejsou přední kola našeho vozidla na úrovni zadních kol vozidla, za které se chceme zařadit.

Jakmile podélná osa našeho vozidla svírá s osou pozemní komunikace úhel asi 45°; srovnáme přední kola do přímého směru a pokračujeme v couvání.

Tento okamžik je pro začátečníka naprosto stěžejní. Z mé praxe mohu poradit metodu, která se mi osvědčila. Přední kola srovnám v okamžiku, když osa mého vozidla, která prochází středem mého vozidla, směřuje na přední světlomet vozidla stojícího za mnou. Přesněji ten světlomet, který je blíže ke krajnici. (Pokud parkuji doprava tak pravý světlomet :-))

 

Snažím se sledovat vnitřní zrcátko, ve kterém je vidět celé zadní okno. Vnitřní zrcátko a střed zadního okna leží v ose mého vozidla.

 

Podobně jako při střelbě leží v jedné ose muška – hledí – cíl, je v mém pohledu vnitřní zrcátko – střed zadního okna – světlomet u krajnice.

V okamžiku, kdy podélnou přední hranou našeho vozidla míjíme zadní část vozidla, za které se chceme zařadit, stočíme volant opačným směrem a jedeme vzad, dokud naše vozidlo nedosáhne rovnoběžné polohy s okrajem pozemní komunikace.

Jestliže to vyžaduje situace jedeme přímo vpřed a zastavíme vozidlo uprostřed mezi oběma stojícími vozidly, abychom vymezili stejný odstup od vozidla vpředu i vzadu.