.. zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 

//dle ustanovení §7 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 167/2002 Sb.// 

(pro všechny skupiny a podskupiny)

 

1. Popište činnost řidiče při odbočování vlevo a při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého v jednom směru jízdy. 

Činnost řidiče při odbočování vlevo

Chceme-li správně a plynule odbočit, musíme zejména přizpůsobit rychlost jízdy technickému stavu místa odbočování a poloměru zatáčení. Nezbytností je pozorné sledování situace provozu na pozemních komunikacích. Velkou pozornost věnujeme provozu za vozidlem i v protisměru a zároveň provozu na místě, kam odbočujeme. Před odbočováním se řidič husí přesvědčit, není-li sám předjížděn.

*Poznámka:

Při odbočován nesmíme ohrozit řidiče jedoucího za námi ani chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou odbočujeme. Chodci nesmí být ohroženi ani v případě, kdy odbočujeme na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

Odbočovat můžeme na křižovatce silnic, ze silnice na polní nebo lesní cestu, nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci např. k čerpací stanici, na vyhrazené parkoviště apod. Přitom musíme dávat znamení o změně směru jízdy. Znamení o změně směru jízdy se dává vždy včas, především s ohledem na rychlost a vzdálenost vzadu jedoucích vozidel a na směr i místo odbočování. Je-li na pozemní komunikaci zřízen připojovací pruh, musí jej řidič při odbočování použít.

Znamení o změně směru jízdy musíme dávat i v následujících případech:    

 •  vyjíždíme-li z kruhového objezdu

Pozor! Při jízdě po kruhovém objezdu žádné znamení o změně směru jízdy nedáváme.

 • pokračujeme-li v jízdě po hlavní silnici, která mění směr, zatímco vedlejší silnice vede přímo. Přitom se vždy orientujeme podle dodatkové tabulky pod značkou upravující přednost v jízdě nebo označující křižovatku = Tvar na dodatkové tabulce připomíná rohlík 🙂
 • před odbočováním při jízdě ve vyznačeném jízdním pruhu.

Z judikatury:

Otázka:

Při odbočování je důležité upravit rychlost jízdy tak, abychom byli schopni bezpečně a přitom plynule odbočit. Ubereme plyn, přibrzdíme a je-li třeba, zařadíme nižší rychlostní stupeň. Většinu křižovatek projíždíme na 2. rychlostní stupeň, proto před vlastním odbočením postupně přeladíme až na druhý rychlostní stupeň.

I v případě, kdy máme přednost v jízdě, je třeba podívat se do příslušných zpětných zrcátek, před sebe a případně také přes rameno.

*Poznámka:

Jestliže při odbočování musíme dát přednost v jízdě jiným než protijedoucím vozidlům, zastavíme na takovém místě, odkud máme do křižovatky nebo na komunikaci na kterou hodláme odbočit nebo vjet, náležitý výhled a kde nebráníme v jízdě ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích.

*Poznámka:

Pokud to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, například při přepravě nadrozměrného nákladu, musí řidič zajistit bezpečné odbočení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Otázka:

Jestliže tramvaj při odbočování křižuje směr jízdy našeho vozidla, které jede po její pravé nebo levé straně a dává. znamení o změně směru jízdy, má. přednost v jízdě. Ve stejném rozsahu jako tramvaj má přednost v jízdě i autobus MHD nebo trolejbus, jede-li ve vyznačeném jízdním pruhu ve středu pozemní komunikace nebo po tramvajovém pásu.

Při odbočování smí řidič vjet v podélném směru na tramvajový pás v úrovni vozovky, přitom však nesmí ohrozit mi jinak omezit v jízdě tramvaj.

Otázka:

Jestliže dvě protijedoucí vozidla odbočují obě vlevo, vyhýbají se navzájem vlevo. Jízdní dráhy protijedoucích vozidel odbočujících vlevo se nesmí křížit a zároveň musí být zachován dostatečný odstup.

Otázka:

Odbočujeme-li   z obousměrné   pozemní komunikace, řadíme se co nejdále vlevo v té části vozovky určené pro náš směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla a nákladu. Odbočujeme-li z jednosměrné pozemní komunikace, řadíme se co nejblíže k levému okraji vozovky s ohledem na rozměry vozidla a nákladu.

Přednost dává řidič motorového i nemotorového vozidla všem protijedoucím vozidlům a tramvajím jedoucím v obou směrech nebo autobusům, popř. trolejbusům MHD jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném ve středu pozemní komunikace nebo po tramvajovém pásu.

Otázka:

Postup úkonů při odbočování vlevo

 

  • Pohledem do levého a středního zpětného zrcátka zkontrolujeme prostor za vozidlem, pokud vozidlo jedoucí za námi dává znamení o změně směru jízdy vlevo, nesmíme zahájit odbočování. Pohledem přes rameno vlevo zkontrolujeme prostor vedle našeho vozidla.
  • Zařadíme se co nejdále vlevo v části vozovky určené pro náš směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla.odbočujeme-li z jednosměrné pozemní komunikace, řadíme se co nejblíže k levému okraji vozovky s ohledem na rozměry vozidla a nákladu.
  • Přibrzděním popř. přeřazením na nižší rychlostní stupeň snížíme rychlost jízdy.
  • Podle potřeby dáme přednost v jízdě vozidlům, která ji vůči nám mají, je-li to nutné, zastavíme přitom vozidlo na takovém místě, odkud máme do křižovatky náležitý rozhled. Vozidlo musí do křižovatky najet vždy rovně
  • Po ukončení odbočení se zařadíme do patřičného jízdního pruhu.
  • Zrychlíme vozidlo přidáním plynu a přeřazením na vyšší rychlostní stupeň.

Přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého v jednom směru jízdy

Před započetím přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého musí řidič zvážit vzdálenost a rychlost vozidla jedoucího v pruhu, do kterého se hodlá zařadit tak, aby nedošlo k jeho ohrožení ani omezení.

Při přejížděni mezi jízdními pruhy v jednom směru jízdy vždy dáváme včas znamení o změně směru jízdy. Přitom platí beze zbytku pravidla o odbočování. Zvlášť důležité je zkontrolovat pohledem přes rameno prostor vedle vozidla v jízdním pruhu, do kterého hodláme přejet, zda zde není jiné vozidlo. Toto vozidlo nelze spatřit ve zpětném zrcátku, které má vždy určitý mrtvý úhel.

Otázka: