aktivity

 • První etapa

První etapa projektu trvá 6 měsíců (od 1. ledna 2024 do 30. června 2024) a bude zahrnovat dvě klíčové aktivity.

 • Klíčová aktivita KA01

První z nich KA01, nazvaná “Portál řidiče“, je zaměřena na vytvoření nových webových stránek s architekturou speciálně navrženou pro dopravně-edukační prostředí. Tento portál bude sloužit jako centrální zdroj informací pro lektory akreditovaných školicích středisek, provozovatele a učitele autoškol, ale také pro stávající a začínající řidiče. Jako hlavní nástroj pro “snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit” bude stránka poskytovat neustálé aktualizace a osvětu ohledně bezpečného chování na silnicích. Stránky budou přístupné 24 hodin denně a budou průběžně aktualizovány, aby poskytovaly nejnovější a nejrelevantnější informace.

Architektura portálu bude navržena tak, aby byla flexibilní a umožňovala průběžné technologické a obsahové aktualizace. Stránky budou také optimalizovány pro použití na chytrých telefonech a tabletech, což zvýší jejich dostupnost a pohodlí pro uživatele. Bezpečnost bude prioritou, s prvky jako je redakční systém s možností pravidelných aktualizací a sledování provozu pomocí Google Analytics.

Personální zajištění tohoto projektu zahrnuje tým odborníků, včetně grafiků pro vytváření vizuálních prvků, editorů pro korekci textů a webdesignérů pro technickou realizaci portálu. Všechny tyto služby budou poskytnuty subdodavatelem na klíč za cenu 689 000,00 Kč, což značně snižuje náklady na personál a zajišťuje, že všechny aspekty projektu budou správně a efektivně koordinovány.

Po zahájení projektu bude projektový tým zpracovávat podrobný harmonogram aktivit v rámci KA01, podle kterého bude realizace probíhat. Tento harmonogram zajistí, že všechny aspekty projektu budou správně naplánovány a koordinovány, což maximalizuje efektivitu a zajišťuje, že všechny cíle projektu budou splněny včas.

Celkově tato klíčová aktivita představuje významný krok směrem k digitalizaci dopravní edukace. Nejenže poskytne lektorům a řidičům přístup k nejnovějším a nejrelevantnějším informacím, ale také umožní efektivnější a širší šíření těchto informací mezi širokou veřejnost. Tímto způsobem projekt přispěje k zvýšení bezpečnosti na silnicích a k většímu povědomí o nejlepších postupech v oblasti řízení.

 • Klíčová aktivita KA02

První etapa projektu zahrnuje druhou klíčovou aktivitu KA02, která je nazvána “Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích“. Tato aktivita se zaměřuje na poskytování informací a vzdělávání v oblasti zdravotních rizik spojených s provozem na pozemních komunikacích a na strategie pro jejich předcházení, a to nad rámec povinných školení stanovených zvláštním právním předpisem.

Aktivita zahrnuje výuku na témata jako jsou nebezpečí silničního provozu a pracovní úrazy, druhy pracovních úrazů v odvětví dopravy, statistiky nehod v silničním provozu, vliv nákladních automobilů a autobusů na rizika pracovních úrazů, zdravotní, materiální a finanční důsledky pracovních úrazů, schopnost zabránit ohrožení zdraví, ergonomické zásady, pohyby a polohy představující nebezpečí, tělesnou zdatnost, bezpečnost při manipulaci s nákladem, ochranné pomůcky, tělesnou a duševní způsobilost a péči o ni, zásady zdravé a vyvážené výživy, účinky alkoholu, drog nebo jiných návykových látek a léků, které mohou ovlivnit chování nebo psychický nebo zdravotní stav, symptomy, příčiny a účinky únavy a stresu, podstatnou úlohu základního pracovního a odpočinkového cyklu.

Po zahájení projektu projektový tým zpracuje podrobný harmonogram aktivit v rámci KA02, podle kterého bude její realizace probíhat.

Všechny potřebné materiály, včetně grafiky obrázků a korekce textů, budou dodány subdodavatelem na klíč za cenu 702 000,00 Kč. Rešerše témat bude také součástí tohoto balíčku služeb. Tímto způsobem bude zajištěno, že všechny informace a materiály budou aktuální, relevantní a vysoké kvality, což je klíčové pro úspěch této klíčové aktivity.

 • Druhá etapa

Druhá etapa projektu trvá 6 měsíců (od 1. července 2024 do 31. prosince 2024) a zahrnuje dvě klíčové aktivity.

 • Klíčová aktivita KA03

První z nich KA03 je “Výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě“. Tato aktivita bude realizována za cenu 1 482 000,00 Kč a bude dodána subdodavatelem. Obsah bude zaměřen na snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit. V rámci toho budou implementovány edukační aktivity zaměřené na opatření směřující k odstranění příčin nehod zaviněných řidiči profesionály, a to nad rámec povinných školení stanovených zvláštním právním předpisem.

V rámci této aktivity se bude výuka zaměřovat na řadu aspektů týkajících se silniční dopravy. Mezi ně patří režim řidiče, doba řízení, doba odpočinku a bezpečnostní přestávky, působnost Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, a další. Výuka bude také pokrývat sankce za porušení těchto ustanovení, přepravy mimo působnost nařízení (ES) č. 561/2006, výjimky mimo působnost AETR, režim řidiče při přepravách dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, a další.

Subdodavatel bude také zodpovědný za personální zajištění projektu. To zahrnuje rešerši témat, grafiku obrázků a korekci textů. Tyto úkoly jsou nezbytné pro úspěšné provedení projektu a zajistí, že výsledný produkt bude kvalitní a profesionální. Mzdové náklady na tyto úkoly ponese subdodavatel.

Výuka bude také zahrnovat specifické aspekty pro různé skupiny řidičských oprávnění. Pro skupiny C, C+E, C1, C1+E bude výuka zahrnovat témata jako oprávnění k provozování dopravy, dokumenty, které se musí nacházet ve vozidle, povinnosti podle vzorových smluv pro nákladní dopravu, význam a obsah dokladů tvořících smlouvu o přepravě, povolení mezinárodní dopravy a další.

Pro skupiny D, D+E, D1, D1+E bude výuka zahrnovat témata jako přepravu zvláštních skupin osob, bezpečnostní vybavení autobusů, zádržný bezpečnostní systém, zatížení vozidla, nařízení Rady (EHS) č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a další.

 • Klíčová aktivita KA04

Druhá z nich je KA04 “Výuka teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy“. Tato aktivita, která je součástí snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit, bude realizována za cenu 1 794 000,00 Kč a bude dodána subdodavatelem. Aktivita je zaměřena na poskytnutí hlubokého porozumění a praktických dovedností v oblasti pokročilých technik řízení a bezpečnosti na silnici.

V rámci tohoto přístupu se zaměřujeme také na edukační aktivity zaměřené na opatření směřující k odstranění příčin nehod zaviněných řidiči profesionály, a to nad rámec povinných školení stanovených zvláštním právním předpisem. Tato aktivita je rozdělena do dvou hlavních částí: společná část pro všechny skupiny řidičských oprávnění a specifické části pro různé skupiny řidičských oprávnění. Tímto způsobem vybavíme řidiče potřebnými nástroji a dovednostmi k zajištění bezpečnosti na našich silnicích.

Společná část výuky se zaměřuje na obecné aspekty pokročilého racionálního řízení a bezpečnosti na silnici. To zahrnuje charakteristiky převodového systému pro optimální využití křivky točivého momentu a výkonu motoru, technické charakteristiky a obsluhu bezpečnostních ovládacích prvků pro řízení vozidla, meze použití brzd a retardéru, optimalizaci spotřeby pohonných hmot, defenzivní techniku jízdy, předvídání a hodnocení rizik v silničním provozu za různých stavů vozovky, dopravních a povětrnostních podmínek a schopnost identifikovat nebezpečné situace a zvládat stres, který z toho vyplývá.

Specifická část výuky pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E se zaměřuje na naložení vozidla s ohledem na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla se zaměřením na síly působící na vozidlo v pohybu, užití převodového poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, používání automatických převodových soustav, výpočet užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, výpočet užitečného objemu, rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilitu vozidla a jeho těžiště, typy obalů a palet, hlavní skupiny věcí vyžadující zabezpečení, upínací a zajišťovací techniku, užití zajišťovacích popruhů, kontrolu zajišťovacích zařízení, užití manipulačního vybavení, umístění a přikrytí plachtovinou a její odstranění.

Specifická část výuky pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E se zaměřuje na schopnosti zajistit cestujícím pohodlí a bezpečnost se zaměřením na přizpůsobení jízdy podélným a bočním výkyvům vozidla, ohled na ostatní uživatele silnice, výhodnou pozici vozidla na silnici, vymezené jízdní pruhy, plynulé brzdění, ohled na přečnívání vozidla, užívání specifických dopravních cest, jako jsou dopravní cesty vyhrazené pro určité uživatele, zvládnutí možných rozporů mezi požadavkem na bezpečné řízení a ostatními úlohami, které musí řidič plnit, jednání s cestujícími, zvláštnosti určitých skupin cestujících, jako jsou osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace a děti, naložení vozidla s ohledem na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla se zaměřením na síly působící na vozidlo v pohybu, síly působící na cestující, užití vhodného převodového poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, používání automatických převodových soustav, výpočet užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, výpočet užitečného objemu, rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilitu vozidla a jeho těžiště, klidné brzdění.

Kromě již zmíněných témat se výuka zaměří na další témata, jako jsou psychologické aspekty řízení, první pomoc pro řidiče, základy údržby vozidla a základy navigace a plánování trasy. Psychologické aspekty řízení mohou zahrnovat témata jako řízení stresu, řízení agresivity a řízení strachu z řízení. První pomoc pro řidiče se zaměří na základní dovednosti první pomoci, které by mohly být užitečné v případě nehody. Základy údržby vozidla budou zahrnovat základní dovednosti a znalosti potřebné pro údržbu a opravy vozidla. Základy navigace a plánování trasy budou zahrnovat využití moderních navigačních systémů a technik plánování trasy.

Celkově tedy druhá etapa projektu zahrnuje komplexní výuku týkající se silniční dopravy a právních předpisů, které ji regulují, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Tato etapa bude doplněna o profesionální personální zajištění projektu, které predikuje jeho kvalitu a úspěšnost. Subdodavatel bude zodpovědný za všechny mzdové náklady spojené s těmito úkoly.

 

 

 

 • třetí etapa

Třetí etapa projektu trvá 6 měsíců (od 1. ledna 2025 do 30. června 2025) a zahrnuje dvě klíčové aktivity.

 • Klíčová aktivita KA05

První z nich KA05 nazvaná “Výuka sociálně-právního prostředí v silniční dopravě“, je poskytována subdodavatelem za cenu 390 000,00 Kč. Tato aktivita je zaměřena na poskytnutí podrobných znalostí a dovedností, které se týkají sociálních a právních aspektů provozu silniční dopravy. Je to důležitý předmět, který je často začleněn do studijních programů spojených s dopravním a logistickým managementem. Jeho cílem je připravit řidiče na pracovní prostředí v silniční dopravě, kde dodržování právních předpisů a sociálních norem hraje klíčovou roli.

V rámci tohoto předmětu se řidiči seznámí s různými aspekty souvisejícími se sociálním a právním prostředím v silniční dopravě. Tato výuka je rozdělena do tří částí. První část, která je společná pro všechny skupiny řidičských oprávnění, se zaměřuje na témata jako chování podporující příznivý obraz o podniku, vztah chování řidiče a obrazu o podniku, kvalitu služby poskytované řidičem, důležitost pro podnik, různé úlohy řidiče, lidi, se kterými má řidič jednat, organizaci práce, obchodní a finanční následky právního sporu a práva a povinnosti řidičů při školení.

Druhá část je specifická pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E a zahrnuje výuku zaměřenou na živnosti, přepravní doklady, mezinárodní smlouvy o silniční dopravě a spedici. Třetí část je určena pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E a zahrnuje výuku zaměřenou na přepravu zvláštních skupin cestujících, zádržné bezpečnostní systémy a zatížení vozidla.

KA05 se zaměřuje na edukační aktivity zaměřené na opatření směřující k odstranění příčin nehod zaviněných řidiči profesionály (nad rámec povinných školení stanovených zvláštním právním předpisem). Toto rozšíření vzdělávání může být velkým krokem k tomu, aby naše silnice byly bezpečnější.

 • Klíčová aktivita KA06

Druhá klíčová aktivita KA06 nazvaná “Výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla“, je poskytována subdodavatelem za cenu 1 326 000,00 Kč. Tato aktivita se zaměřuje na poskytnutí podrobných znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro bezpečnou a ekologicky odpovědnou jízdu. Tento předmět je často součástí výuky pro získání řidičského průkazu a má za cíl připravit řidiče na úspěšné a zodpovědné řízení vozidla na silnicích.

Během výuky jsou řidiči seznámeni s dopravními předpisy a zákony, které se vztahují k provozu vozidel na silnicích. Tato část zahrnuje povinnosti řidičů, pravidla silničního provozu, přednosti v jízdě, parkování a další předpisy, které mají za cíl zajistit bezpečnost provozu. Řidiči se dozvídají, jak správně interpretovat a dodržovat tato pravidla, což je klíčové pro minimalizaci rizika dopravních nehod.

Další důležitou součástí výuky je bezpečnostní opatření. Řidiči se učí správnému chování v různých dopravních situacích s cílem minimalizovat riziko nehody. To zahrnuje správné používání bezpečnostních pásů, dětských sedaček, správnou vzdálenost od vozidel před sebou, správné osvětlení vozidla a řízení za nepříznivých povětrnostních podmínek. Řidiči se také učí, jak správně reagovat v případě nehody, jak zajistit bezpečnost místa nehody, jak poskytnout první pomoc a jak správně vyplnit záznam o nehodě.

Ekologický provoz je dalším důležitým tématem tohoto předmětu. Řidiči se učí o tom, jak minimalizovat negativní dopad provozu vozidla na životní prostředí. To zahrnuje učení se ekonomické jízdě, což je technika jízdy, která snižuje spotřebu paliva, a také seznámení se s alternativními pohonnými zdroji a snižováním emisí znečišťujících látek. Řidiči se učí o významu šetření palivem, správné údržbě vozidla a technikách, které mohou přispět ke snížení negativního dopadu na životní prostředí.

Aktivita také zahrnuje učení se komunikaci a psychologii řízení. Řidiči se učí komunikovat s ostatními účastníky silničního provozu, rozpoznávat rizikové situace a správně reagovat na stresové situace spojené s řízením vozidla. Tato část výuky je zaměřena na rozvoj dovedností pro prevenci nehod a vytváření bezpečného a harmonického prostředí na silnicích.

Celkově lze říci, že aktivita “Výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla” poskytuje studentům komplexní a podrobné znalosti týkající se bezpečného a ekologicky odpovědného provozu vozidel. Cílem je vytvořit zodpovědné a dovedné řidiče, kteří jsou schopni minimalizovat riziko dopravních nehod a negativního dopadu na životní prostředí při řízení vozidla na silnicích.

 • čtvrtá etapa

Čtvrtá etapa projektu trvá 6 měsíců (od 1. července 2025 do 31. prosince 2025) a je rozdělena do tří klíčových aktivit, které se zaměřují na specifické oblasti vzdělávání a rozvoje.

 • Klíčová aktivita KA07

První klíčová aktivita KA07 je zaměřena na “Výuku hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu“. Tato aktivita, kterou dodává subdodavatel za 468 000,00 Kč, se zaměřuje na poskytnutí hlubokého porozumění hospodářského prostředí a jeho vlivu na dopravní trh. Studenti se nad rámec zákonných požadavků naučí, jak hospodářské faktory ovlivňují dopravní trh a jak se na tyto faktory reaguje. Tato aktivita také zahrnuje výuku o struktuře a organizaci dopravního trhu, včetně různých typů dopravců a jejich rolí v dopravním systému. Je zaměřen na poskytování hlubokých znalostí o ekonomickém prostředí a organizaci dopravního trhu. Tento předmět je relevantní pro různé skupiny řidičských oprávnění a je rozdělen na obecnou a speciální část. Obecná část se zaměřuje na nároky na přepravu, principy podnikání v dopravě, přepravu a přepravní výkony, a dopravní proces a pracovní podmínky. Speciální část pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E se zaměřuje na hospodářské prostředí silniční nákladní dopravy, organizaci trhu a vztah silniční dopravy k ostatním druhům dopravy, různé dopravní činnosti a pomocné dopravní činnosti, a organizaci hlavních dopravních podniků a dopravní specializace. Speciální část pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E se zaměřuje na hospodářské prostředí osobní dopravy, organizaci trhu a vztah silniční osobní dopravy k ostatním druhům osobní dopravy, různé činnosti související se silniční dopravou a přejíždění hranic při mezinárodní dopravě, a organizaci hlavních druhů podniků pro silniční osobní dopravu a problematiku přepravy osob se zdravotním postižením.

 • Klíčová aktivita KA08

Druhá klíčová aktivita KA08 je “Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích“. Tato aktivita, kterou dodává subdodavatel za 1 092 000,00 Kč, se zaměřuje na přípravu řidičů na řešení mimořádných událostí, které mohou nastat na pozemních komunikacích. Aktivita KA08 je nyní více než kdy jindy stěžejní v rámci snah o zajištění bezpečnosti na našich silnicích. S tímto důrazem na předcházení mimořádným událostem a jejich řešení se jedná o klíčový prvek při “Snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit”. Řidiči se naučí, jak předcházet mimořádným událostem, jak reagovat, když dojde k mimořádné události, a jak obnovit normální provoz co nejrychleji. Zabývá se vzděláváním a tréninkem lidí zapojených do bezpečnosti na pozemních komunikacích, zejména v oblasti prevence a řešení mimořádných událostí. Cílem je poskytnout řidičům znalosti a dovednosti potřebné k identifikaci, prevenci a účinnému zvládání mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout v provozu na pozemních komunikacích. Základní témata zahrnují bezpečnost na pozemních komunikacích, identifikaci rizikových situací, prevenci mimořádných událostí a krizový management. Kromě toho je velký důraz kladen na právní a etické aspekty spojené s prevencí a řešením mimořádných událostí, aby řidiči mohli rozumět a ctít zákony a normy, které ovlivňují jejich jednání na silnicích. Dalším klíčovým aspektem je “edukační aktivity zaměřené na opatření směřující k odstranění příčin nehod zaviněných řidiči profesionály nad rámec povinných školení stanovených zvláštním právním předpisem. Tyto aktivity se zaměřují na to, jak by se profesionální řidiči mohli vyhnout situacím, které by mohly vést k nehodám. To zahrnuje výuku o bezpečných řidičských praktikách, správné údržbě a kontrole vozidla, správném chování na silnicích a řadě dalších aspektů, které jsou nezbytné pro bezpečnou a zodpovědnou jízdu. Tyto aktivity jdou nad rámec povinných školení a představují proaktivní přístup k bezpečnosti silničního provozu. Aktivita “Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích” je nyní více než kdy jindy stěžejní v rámci snah o zajištění bezpečnosti na našich silnicích. S tímto důrazem na předcházení mimořádným událostem a jejich řešení se jedná o klíčový prvek při “Snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit”.

 • Klíčová aktivita KA09

Třetí klíčová aktivita, KA09, je “Výuka poskytování služeb a logistiky“. Tato aktivita, kterou dodává subdodavatel za 546 000,00 Kč, se zaměřuje na poskytnutí studentům znalostí a dovedností potřebných pro efektivní poskytování služeb a logistiku v dopravním sektoru. Řidiči se naučí, jak plánovat a řídit logistické operace, jak poskytovat kvalitní služby zákazníkům a jak efektivně řešit logistické výzvy. Obecně se zaměřuje na poskytování služeb a logistiku jako klíčové oblasti v obchodním prostředí. Následující témata jsou běžně pokryta v tomto modulu: základy logistiky, služby a jejich vlastnosti, marketing služeb, poskytování služeb, řízení logistiky a dodavatelského řetězce, logistické technologie a mezinárodní logistika.

Modul “Výuka poskytování služeb a logistiky” kombinuje teoretické základy s praktickými aplikacemi a může zahrnovat i studium případových studií a diskuzí. Cílem je poskytnout studentům komplexní povědomí o důležitých aspektech poskytování služeb a logistiky v současném podnikovém prostředí.

Tyto tři klíčové aktivity projektu mají za cíl poskytnout studentům komplexní povědomí a potřebné dovednosti v oblastech hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu, prevence a řešení mimořádných událostí na pozemních komunikacích a poskytování služeb a logistiky. Důraz je kladen na bezpečnost, která je zásadním aspektem v každé z těchto oblastí. Studenti se naučí předcházet rizikovým situacím, reagovat na mimořádné události a poskytovat služby zákazníkům s ohledem na bezpečnostní normy a postupy. Získané znalosti a dovednosti jim umožní působit jako řidiči zodpovědně a přispět k vytvoření bezpečného prostředí na pozemních komunikacích. Bezpečnost je prioritou a klíčovým faktorem pro úspěch v dopravním sektoru.

závěr

Na základě preventivních a informačních aktivit poskytnutých prostřednictvím těchto klíčových iniciativ se otevírá nový přístup k problematice bezpečnosti na našich silnicích. Naším cílem je vytvořit prostředí, kde budou účastníci silničního provozu lépe vybaveni ke snížení rizikových faktorů a předcházení nehodám na silnici. S tímto záměrem se můžeme obrátit na všechny účastníky silničního provozu – od řidičů profesionálů po běžné občany, kteří se každodenně vydávají na cestu.

“Snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu pomocí preventivních a informačních aktivit” je naším klíčovým poselstvím. Jde o strategii, která se zaměřuje na poskytování užitečných informací a nástrojů pro řidiče, jak se vyhnout nebezpečným situacím na silnici a jak se chovat v případě vzniklé nehody. Tyto preventivní aktivity zahrnují širokou škálu nástrojů a informací, od teoretických po praktické, jako jsou bezpečnostní tipy a doporučení, demonstrace správného chování na silnici, pochopení dopravních značek a pravidel a mnoho dalších.

Druhou klíčovou složkou naší strategie jsou edukační aktivity zaměřené na opatření směřující k odstranění příčin nehod zaviněných řidiči profesionály, a to nad rámec povinných školení stanovených zvláštním právním předpisem. Tato iniciativa je zvlášť důležitá vzhledem k tomu, že profesionální řidiči tráví na silnicích mnohem více času než běžná populace a jsou tak častěji vystaveni rizikovým situacím. Tato specifická výchovná a vzdělávací opatření se tedy zaměřují na prohloubení jejich znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti na silnici, aby mohli efektivně předcházet nehodám a minimalizovat rizika.

Zaměřujeme se na široké spektrum témat, včetně správného chování v různých dopravních situacích, rozpoznávání a reagování na potenciálně nebezpečné situace, používání bezpečnostních zařízení a systémů ve vozidle, rozpoznání a řešení únavy a stresu za volantem, mezi mnoha dalšími.

Naším hlavním cílem je vytvořit silniční prostředí, které je bezpečné pro všechny. Věříme, že poskytování informací a vzdělávání všem účastníkům silničního provozu je klíčovým krokem k dosažení tohoto cíle. Naše preventivní a informační aktivity, stejně jako specifická výchovná opatření pro profesionální řidiče, jsou nástroje, které nám pomohou tento cíl dosáhnout.